1. Kantoornieuws
  2. Wat gebeurt er met de BOR door afschaffing Pensioen in eigen beheer?
  3. Belangrijke wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017
  4. Op 31 december van dit jaar loopt restschuldregeling eigen woning af
  5. Nieuws per doelgroep

1. Kantoornieuws

Yess!! Wij zijn supertrotse finalist voor de Exactonline Cloudaward 2017.
Een geweldige prestatie van ons hele team. Lees meer…


2. Wat gebeurt er met de BOR door afschaffing Pensioen in eigen beheer?

Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is niet meer mogelijk. Stel dat er pensioen in eigen beheer in de bv zit, dan kan afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer direct gevolgen hebben voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

De dga moet, nu pensioenopbouw in eigen beheer niet meer kan, kiezen uit drie mogelijkheden. Hij kan zijn bestaande pensioen laten staan, afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting.

Gevolgen BOR
Wanneer de dga kiest voor omzetting in een oudedagsverplichting of afkopen van het pensioen in eigen beheer, heeft dat gevolgen voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Hoe zit dat?

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
Bij het schenken of erven van aandelen zijn er, naast de uitstelfaciliteit voor de betaling van de belasting in 10 jaar, twee bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

  1. de doorschuiving van de aanmerkelijkbelangclaim (ab-claim) en
  2. de vrijstellingen voor de schenk- of erfbelasting.

Door deze twee bedrijfsopvolgingsfaciliteiten hoeft u over een bepaald bedrag geen belasting te betalen. Bij de ab-claim is dat om te beginnen uitstel van belastingheffing van 25% over de waarde van de aandelen minus de verkrijgingsprijs. Bij de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting is een vrijstelling van 100% over de waarde van de verkrijging tot € 1 miljoen en een vrijstelling van 83% boven het miljoen.

Wat gebeurt er nu als het pensioen in eigen beheer wordt afgekocht of wordt omgezet in een oudedagsverplichting?

Toename eigen vermogen
Door de afkoop van het pensioen verdwijnt de verplichting van de balans en stijgt het eigen vermogen. Dit komt doordat de fiscale waarde aanzienlijk lager is dan de commerciële waarde. Ditzelfde geldt bij de omzetting van het pensioen in een oudedagsvoorziening. Op deze hogere waarde van de aandelen zijn de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet van toepassing, omdat het als beleggingsvermogen binnen de bv is aan te merken. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten hebben namelijk alleen betrekking op ondernemingsvermogen. Houd u het pensioen in stand, dan heeft het geen directe gevolgen voor het eigen vermogen.

Tot slot
Uw keuze in het kader van pensioen in eigen beheer kan directe fiscale gevolgen hebben voor andere beslissingen. Bent u voornemens aandelen te schenken, laat u dan goed adviseren.

naar boven


3. Belangrijke wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet.

Directe toegang
Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen. Daarom geldt vanaf 1 juli 2017 directe toegang tot een open spreekuur bij de bedrijfsarts. Ook krijgt iedere werknemer recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts op kosten van de werkgever. De bedrijfsarts krijgt bovendien het recht om elke werkplek te bezoeken en zijn adviesrol wordt verduidelijkt. De bedrijfsarts werkt nauw samen met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers en krijgt meer adviserende taken.

Basiscontract arbodienstverlening
Er gaan minimumeisen gelden voor het basiscontract met een arbodienst. Nu is er nog een grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners en werkgevers, met als gevolg onvolledige contracten of contracten met weinig voorzieningen. Dat kan weer leiden tot ontoereikende arbozorg.

Het basiscontract biedt voor alle betrokken partijen duidelijkheid en daardoor meer bescherming aan werknemers. Voor de werkgever is het duidelijk bij welke taken hij zich in ieder geval moet laten ondersteunen, bedrijfsartsen en arbodienstverleners kunnen op professionele wijze hun werk doen en er is meer aandacht voor preventie en de kwaliteit van de arbodienstverlening.

Sterkere positie preventiemedewerker
De OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positie in de organisatie. De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol, namelijk het adviseren aan en samenwerken met arbodienstverleners en de bedrijfsarts.

Handhaving en toezicht
De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctiemogelijkheden. Zo gaat de Inspectie handhaven op de aanwezigheid van het basiscontract. Ook zijn er meer mogelijkheden om sancties op te leggen aan werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen als de regels niet worden nageleefd.

Overgangsperiode
De nieuwe Arbowetregels gelden per 1 juli 2017. Er is een overgangsperiode van één jaar. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd om de bestaande contracten en dienstverlening aan te passen aan de nieuwe regels.

Let op!
Op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een digitale toolkit beschikbaar met factsheets, documenten en animaties over de nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017.

naar boven


4. Op 31 december van dit jaar loopt restschuldregeling eigen woning af

De restschuldregeling eigen woning, die vanaf 29 oktober 2012 geldt, loopt definitief af op 31 december 2017. Een verlenging zit er niet in.

Restschuldregeling
Als de verkoopopbrengst van uw eigen woning onvoldoende is om uw eigenwoningschuld en de verkoopkosten te dekken, blijft u zitten met een restschuld. Als deze restschuld ontstaat in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017 mag u de rente over deze restschuld gedurende vijftien jaar na ontstaan van de restschuld in aftrek brengen in box 1. Deze tijdelijke restschuldregeling zal niet worden verlengd. Verkoopt u dus op 1 januari 2018 of later uw woning en houdt u daarbij een restschuld over, dan heeft u voor deze schuld geen recht op renteaftrek.

Let op!
De tijdelijke restschuldregeling is in het leven geroepen als crisismaatregel om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Omdat die doorstroming inmiddels is hersteld, is er volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën geen reden om de restschuldregeling te verlengen.

naar boven


Nieuws per doelgroep

Bent u op zoek naar informatie die specifiek op uw situatie als ondernemer is toegespitst? Kijk dan in de lijst hieronder bij uw specifieke interesse.


43426f42-f75a-4df5-8221-d4c55406a842.jpgBV

Bekijk al het nieuws voor BV


7a2d0aa6-63fc-4dbf-a8fe-2e497b0ce4ee.jpgDGA

Bekijk al het nieuws voor DGA


cf675b92-a0b7-4e31-aa70-08ade3018586.jpgFamiliebedrijf

Bekijk al het nieuws voor Familiebedrijf


3439c89d-abaa-4425-af92-614c2124d7ab.jpgOndernemer en ZZP-er

Bekijk al het nieuws voor Ondernemer & ZZP-er


372e354d-3688-4f99-9b9c-f221217317cf.jpgPrivé

Bekijk al het nieuws voor Privé


07669773-a163-4677-8afb-1ea7a608d691.jpgWerkgever

Bekijk al het nieuws voor Werkgever


naar boven


Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan gerust contact op met ons.Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.