Werkt uw onderneming met flexwerkers, dan bent u per 1 juli jl. gebonden aan de ketenregeling uit het nieuwe ontslagrecht: na drie arbeidsovereenkomsten in twee jaar – waarbij tussenliggende perioden van zes maanden of korter meetellen in de keten – zit u vast aan een contract voor onbepaalde tijd. Kan dat ook anders, zonder dat u de wet overtreedt? Het antwoord is: ja, met een intraconcern uitzendbureau.

Oprekken ketenregeling: sluit eigen ondernemings-cao af

De mogelijkheid bestaat om de ketenregeling op te rekken naar 6x4x6, oftewel naar maximaal zes contracten in vier jaar tijd. De tussenliggende periode van zes maanden kan echter niet worden bekort. Als voorwaarde geldt dat u een eigen ondernemings-cao moet afsluiten waarin deze mogelijkheid specifiek is geregeld voor de uitzendovereenkomst. Hiervan is sprake als ‘een werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever, ter beschikking wordt gesteld aan een derde, om arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.’ Dit kan dus ook intraconcern, binnen een groep aan elkaar gelieerde ondernemingen. 

Let op voorwaarden

Aan het starten van een intraconcern uitzendbureau kleven ook nadelen. U kunt bijvoorbeeld geen gebruik maken van de mogelijkheid om een uitzendbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.  Een uitzendbeding is een ontbindende voorwaarde die door de inlener kan worden ingeroepen en waarbij de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de inlener ten einde komt. Hierop kan bijvoorbeeld bij ziekte van de uitzendkracht door de inlener een beroep worden gedaan.  Ook geldt de ketenregeling direct in plaats van pas na 26 weken. Laat u dus goed voorlichten.

Tip:
Onderzoek of het voor u interessant is om een ondernemings-cao af te sluiten en een intraconcern uitzendbureau op te richten. U kunt op die manier ingewerkte werknemers voor langere tijd aan u binden zonder direct aan een contract voor onbepaalde tijd vast te zitten.