Het Europese Hof heeft bepaald dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Als particulier kunt u daarom de btw van uw zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe.

Zaak Fuchs

De uitspraak van het Europese Hof ging over een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, die in 2005 zonnepanelen op het dak van zijn woning installeerde. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof heeft beslist dat de heer Fuchs voor het leveren van elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet btw-ondernemer is. Hij moet dus btw afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij teruglevert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt op de aankoop en onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw-ondernemer

De uitspraak van het Europese Hof heeft tot gevolg dat u de btw op de aankoop en onderhoud van zonnepanelen op uw woning kunt terugvragen, ook als u deze als particulier heeft aangeschaft!

De Belastingdienst merkt u namelijk als btw-ondernemer aan als u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energieleverancier. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3 x 80A).

Van vergoeding is sprake als u van uw energieleverancier voor de door u geleverde stroom een bedrag ontvangt. Nederland kent de zogenaamde salderingsregeling. Hierbij wordt de door u geleverde stroom verrekend met de door u afgenomen stroom. Ook in het geval van saldering is sprake van een vergoeding voor de door u geleverde stroom.

Let op!
Indien u meer stroom verbruikt dan u afneemt, bent u in principe ook gewoon btw-ondernemer. In de praktijk zullen er immers altijd momenten zijn dat u meer stroom opwekt dan u op dat moment verbruikt.

Het maakt overigens niet uit of u een zogenaamde slimme meter heeft of een analoge (terugdraai) meter. Met beide meters is sprake van een vergoeding.

Verzoek teruggaaf btw

U heeft alleen recht op een btw-teruggaaf voor uw zonnepanelen als u zich als btw-ondernemer aanmeldt bij de Belastingdienst. U kunt er niet voor kiezen om geen btw-ondernemer te zijn. U kunt wel kiezen om u niet aan te melden als btw-ondernemer als het saldo btw-bedrag van te betalen btw verminderd met te ontvangen btw niet hoger is dan € 1.345 per kalenderjaar. In de praktijk zal dit saldo bij particulieren met zonnepanelen vrijwel nooit hoger zijn dan € 1.345.

Let op!
Als u zich niet aanmeldt als btw-ondernemer, kunt u ook geen btw terugvragen. Daarnaast mag u dan ook geen btw in rekening brengen.

Over het algemeen zult u niet het volledige btw-bedrag terugkrijgen. De hoogte van uw teruggaaf is namelijk afhankelijk van het soort zonnepanelen. Daarnaast dient u ook btw te betalen over de vergoeding voor de stroom die u teruglevert en in de meeste gevallen voor de stroom die u zelf verbruikt.

Tip:
Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, kan alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld zich aanmelden als btw-ondernemer.

Niet-geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die op bestaande dakbedekking worden aangebracht en niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking. Hiervan zal in de meeste gevallen sprake zijn. Bij deze zonnepanelen kunt u in principe het gehele btw-bedrag van de factuur voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die tegelijkertijd de functie van dakbedekking vervullen. Bij deze zonnepanelen kunt u slechts een deel van het btw-bedrag aftrekken. Het deel dat betrekking heeft op de functie van dakbedekking of op de stroom die u zelf verbruikt, kunt u niet in aftrek brengen.

Btw teruglevering stroom en eigen verbruik

Op uw btw-aftrek moet u nog een correctie aanbrengen. Omdat u btw-ondernemer bent, moet u namelijk btw berekenen en afdragen over de vergoeding die u ontvangt voor de teruglevering van stroom en (alleen bij niet-geïntegreerde zonnepanelen) over de stroom die u zelf direct verbruikt. De btw berekent u over de marktprijs (de prijs inclusief energiebelasting maar exclusief btw die u voor stroom aan uw energieleverancier moet betalen).

Omdat in de praktijk vaak moeilijk is vast te stellen hoeveel stroom u teruglevert en hoeveel stroom u direct verbruikt, zijn er forfaits vastgesteld. Deze forfaits zijn afhankelijk van het opwekvermogen van uw zonnepanelen:

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar  Forfait niet-geïntegreerde zonnepanelen   Forfait geïntegreerde zonnepanelen 
0 – 1000  € 20 € 5
1001- 2000 € 40 € 10
2001 – 3000 € 60 € 20
3001 – 4000  € 80 € 30
4001 – 5000  € 100 € 40
5001 – 6000  € 120 € 50
6001 – 7000  € 140 € 60
7001 – 8000  € 160 € 70
8001 – 9000  € 180 € 80
9001 – 10.000  € 200 € 90

Voor geïntegreerde zonnepanelen is daarnaast bepaald dat bij gebruik van het forfait slechts 1/3 van het btw-bedrag op de factuur voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek mag worden gebracht.

Let op!
Als u gebruik maakt van de forfaits, mag u geen btw in rekening brengen aan uw energieleverancier.

Als u geen gebruik maakt van de forfaits dient u vast te stellen hoeveel stroom u teruglevert en (bij niet-geïntegreerde zonnepanelen) hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Uw energieleverancier moet dan btw aan u in rekening brengen over alle stroom die aan u geleverd is, zonder rekening te houden met uw teruglevering. Daarnaast moet u over uw teruglevering btw in rekening brengen aan uw energieleverancier.

Verzoek administratieve ontheffing

Voor de jaren na het jaar van aanschaf kunt u verzoeken om administratieve ontheffing op het moment dat u per saldo niet meer dan € 1.345 btw hoeft te betalen. Doe dit zo snel mogelijk, dan hoeft u in het jaar daarop niet langer btw af te dragen en aangifte te doen. Dit betekent echter ook dat u vanaf dat moment geen recht meer heeft op btw-aftrek.

Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden kan de administratieve ontheffing met terugwerkende kracht ingaan vanaf het moment waarop het verzoek is ingediend. U hoeft dan dus niet te wachten tot het volgende jaar. Overleg met uw adviseur of u voldoet aan de voorwaarden.

Tip:
Een verzoek om administratieve ontheffing heeft geen gevolgen voor uw verzoek om teruggaaf dat betrekking heeft op een voorliggende periode.

Zonnepanelen voor 20 juni 2013

Heeft u voor 20 juni 2013 zonnepanelen op uw woning laten plaatsen? Dan komt de Belastingdienst over het algemeen niet meer aan uw verzoek om teruggaaf tegemoet.

Voor zonnepanelen die voor 20 juni 2013 gefactureerd zijn, verleent de Belastingdienst namelijk alleen een teruggaaf als u zich tijdig als btw-ondernemer heeft aangemeld. Tijdig wil zeggen binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin de zonnepanelen zijn gefactureerd.

Bijvoorbeeld: u heeft op 10 maart 2013 een factuur ontvangen voor plaatsing van uw zonnepanelen. Alleen indien u zich voor 1 mei 2013 heeft gemeld als btw-ondernemer, zal de Belastingdienst de btw aan u teruggeven.

Over het niet verlenen van de btw-teruggaaf heeft rechtbank Zeeland-West-Brabant in 2015 een uitspraak gedaan. U kunt wellicht met een beroep op deze uitspraak alsnog uw btw terugvragen. U moet dan wel ‘al het nodige’ hebben gedaan om u tijdig te melden, maar op grond van het beleid van de Belastingdienst geen aangifteformulier toegestuurd hebben gekregen of anderszins ‘er niet doorheen zijn gekomen’. Wellicht heeft u zich niet gemeld, op grond van de informatie van de Belastingdienst? In dat geval is verdedigbaar dat u zich alsnog meldt voor btw-teruggaaf bij de Belastingdienst met een beroep op de uitspraak van de rechtbank.

Tip:
Overleg met uw adviseur of alsnog aanmelden bij de Belastingdienst in uw geval zinvol is.

Zonnepanelen vanaf 20 juni 2013

Voor zonnepanelen die vanaf 20 juni 2013 gefactureerd zijn, verleent de Belastingdienst een teruggaaf als u zich binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf van de zonnepanelen als btw-ondernemer heeft aangemeld én het verzoek tot teruggaaf heeft ingediend.

Tot slot

Als particulier kunt u de btw op de aanschaf en onderhoud van zonnepanelen op uw woning terugvragen. In deze advieswijzer zijn we nader ingegaan op de voorwaarden. Neem voor meer informatie contact met ons op.