1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft
  2. Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten
  3. Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder
  4. Geen verzekeringsplicht voor de zzp’er
  5. Kort nieuws & Tips

1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft

Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Staatssecretaris Wiebes van Financiën ziet het liefst helemaal af van het in eigen beheer opbouwen van een pensioen voor de dga. Voor het bestaande eigenbeheerpensioen denkt de bewindsman aan een belastingkorting bij opname. Dit blijkt uit berichtgeving van het Financieele Dagblad.

Knelpunten
Het pensioen in eigen beheer kent veel knelpunten. Zo is de waarderings- en berekeningssystematiek ingewikkeld, wijken de fiscale regels voor waardering van de pensioenverplichting af van de commerciële regels en komen veel dga’s in de problemen wanneer de opgebouwde reserve voor de oude dag bij echtscheiding niet toereikend is om een deel tegen de waarde in het economisch verkeer over te dragen aan een verzekeraar. Volgens de staatssecretaris zit 60% van de bv’s in onderdekking.

Andere oplossingsrichtingen
Begin juli van dit jaar presenteerde staatssecretaris Wiebes twee mogelijke oplossingsrichtingen voor de problemen met het pensioen in eigen beheer: een oudedagsbestemmingsreserve en het oudedagssparen in eigen beheer. In de zomer ging het overleg op het Ministerie daarover door, onder meer met input vanuit de dagelijkse praktijk van SRA. Op 24 september 2015 vond overleg plaats in de Tweede Kamer over deze oplossingsrichtingen. Tijdens dat overleg heeft de staatssecretaris een derde alternatief aangegeven: stoppen met pensioen in eigen beheer. Dga’s die nu in eigen beheer pensioen opbouwen hoeven dan niet af te rekenen over het verschil tussen de commerciële- en fiscale waardering van de pensioenverplichting en bij opname van het pensioen in eigen beheer kan een belastingkorting worden gegeven van 20%.

Geleidelijke beëindiging
Voor de decemberfeestdagen volgt een concreter voorstel van de staatssecretaris. De geleidelijke beëindiging van het pensioen in eigen beheer kan dan van start gaan per 1 januari 2017.

naar boven2. Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten

De Belastingdienst heeft de eerste vijf voorbeeldovereenkomsten vrijgegeven waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gaan werken. Nu alleen de Eerste Kamer nog moet instemmen met deze vervanging van de VAR, zal de Belastingdienst op korte termijn het aantal beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten flink uitbreiden.

Per 1 januari 2016 is naar alle waarschijnlijkheid de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) definitief ten einde. Dan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers werken met door de Belastingdienst beoordeelde en goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. Dit is niet verplicht, maar alleen als daadwerkelijk wordt gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, heeft de opdrachtgever de zekerheid vooraf dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Voorbeeldovereenkomsten
De eerste vijf goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten zijn nu vrijgegeven op de website van de Belastingdienst. Het gaat om de voorbeeldovereenkomst voor de coördinerend stralingsdeskundige, gastdocent masterclass, artiest (individueel), artiestengezelschap en tijdelijke waarneming verloskundige (KNOV).

Het is de bedoeling dat hier in oktober een flink aantal voorbeeldovereenkomsten bijkomen. Momenteel zijn ongeveer 170 overeenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst.

Pikant detail is dat de Eerste Kamer nog wel moet instemmen met de vervanging van de VAR voor voorbeeldovereenkomsten per 1 januari 2016. Nu niet is voorzien in een verlenging van de geldigheidsduur van de bestaande VAR’s is instemming vereist op uiterlijk 27 oktober 2015.

naar boven3. Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder

Uw bv mag een gift aan een ANBI of een steunstichting SBBI van de winst aftrekken. Nu kan die gift zijn ingegeven door uw persoonlijke vrijgevigheid. Is er dan nog sprake van giftenaftrek in de vennootschapsbelasting? Het antwoord is ja.

Schenkt uw bv een bedrag aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of een steunstichting SBBI (sociaal belang behartigende instelling) dan mag de bv de giftenaftrek toepassen, ongeacht of uw persoonlijke vrijgevigheid hierbij een rol heeft gespeeld. Wel moet zijn voldaan aan de voorwaarden voor giftenaftrek en u mag geen doorslaggevende zeggenschap hebben over de ANBI. Die voorwaarden houden onder andere in dat het moet gaan om bevoordeling uit vrijgevigheid en dat de gedane giften schriftelijk zijn onderbouwd.

Giftenaftrek
De gift aan een ANBI of steunstichting SBBI is voor uw bv aftrekbaar van de winst. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Doet uw bv een gift aan een als culturele instelling aangemerkte ANBI, dan mag de aftrek van de winst worden verhoogd met 50%. Die verhoging is maximaal € 2.500.

Voorbeeld
Uw bv doet een gift aan een culturele ANBI van € 2.000. De verhoging is 50%, oftewel € 1.000. Het aftrekbaar bedrag is dus € 3.000. Bedraagt de gift aan de culturele ANBI bijvoorbeeld € 10.000 dan bedraagt de verhoging maximaal € 2.500. Het aftrekbare bedrag is dan € 12.500.

Let op!
De verhoging van een gift aan een culturele ANBI blijft tot en met 2017 van toepassing. Daarna eindigt deze faciliteit.

naar boven4. Geen verzekeringsplicht voor de zzp’er

Er komt geen verzekeringsplicht voor de zzp’ er (zelfstandige zonder personeel). U moet zelf zorgen voor uw verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, maar ook voor een aanvullende oudedagsvoorziening. Die vrijwilligheid en verantwoordelijkheid blijft bij de zzp’er. Het kabinet wil deze groep ondernemers wel faciliteren, voorlichten en ondersteunen bij het organiseren van hun eigen bescherming.

Rapport over de zzp’er
In mei 2014 is een onderzoek gestart naar de oorzaken en gevolgen van de opkomst van zzp’ers in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn afgelopen vrijdag, 2 oktober 2015, gepubliceerd in het rapport ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’. Uit een reactie van het kabinet op dit rapport volgt dat er geen verplichte verzekeringen komen voor de zzp’er. Wel zet het kabinet in op een toegankelijke bescherming door de zzp’er nog meer bewust te maken van het belang van bijvoorbeeld een goede oudedagsvoorziening en gepaste maatregelen tegen de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Pensioen
Als zzp’er bepaalt u zelf of u naast de AOW nog een aanvullende oudedagsvoorziening wil. Dat kan bijvoorbeeld via de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) in de inkomstenbelasting of via een lijfrente. Om het voor zzp’ers makkelijker te maken om pensioen op te bouwen, heeft het kabinet ook enkele maatregelen genomen. Zo hoeft u niet in te teren op reeds opgebouwd pensioen als u een beroep moet doen op de bijstand. Ook krijgen beginnende zzp’ers per 1 januari 2016 langer de tijd om te beslissen of zij willen blijven deelnemen aan het pensioenfonds van hun voormalig werkgever.

Arbeidsongeschiktheid
Uit het hierboven genoemde onderzoek komt naar voren dat op dit moment één op de drie zzp’ers zich tegen arbeidsongeschiktheid verzekert. Er zijn drie verzekeringsmogelijkheden:

  1. vrijwillige verzekering tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid bij een particuliere verzekeraar;
  2. vrijwillige verzekering bij het UWV speciaal voor startende ondernemers uit loondienst of uit een uitkeringssituatie.
  3. vangnetverzekering voor moeilijk verzekerbare zzp’ers.

Let op!
De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Om de bekendheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergroten en om zzp’ers bewuster te maken van de risico’s op arbeidsongeschiktheid en de verzekeringsmogelijkheden start het kabinet een voorlichtingscampagne.

naar bovenKort nieuws & Tips

1. G-rekening nog belangrijker voor beperking aansprakelijkheid

Het is vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk om als inlener of aannemer rechtstreeks bedragen te storten op een zogenoemde WKA-depotrekening bij de Belastingdienst. De WKA-depots worden opgeheven. Wilt u uw inleners-of ketenaansprakelijkheid beperken dan kan dit alleen nog met storting op de G-rekening van de uitlener/onderaannemer. Heeft de uitlener of onderaannemer waar u zaken mee doet geen G-rekening, dan kan deze een dergelijke rekening aanvragen bij de Belastingdienst.

naar boven

2. Nieuwe regels jaarrekening en jaarverslag

De Eerste Kamer heeft op 29 september een wetswijziging goedgekeurd (Titel 9 BW 2). In de bepalingen is een nieuwe categorie ondernemingen opgenomen – de micro-entiteiten – die alleen een beperkte balans en resultatenrekening hoeven op te stellen. Zo’n 650.000 kleine ondernemingen kunnen volstaan met een heel beperkte jaarrekening. Het wetsvoorstel brengt de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van 11 naar 10 maanden. De publicatietermijn wordt teruggebracht van 13 naar 12 maanden. De nieuwe regels zijn in principe van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen.

naar boven

3. Ruim baan voor de AOW-gerechtigde werknemer

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Een aantal drempels wordt weggehaald per 1 januari 2016. Op dinsdag 29 september 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’. Per 1 januari 2016 is bijvoorbeeld de opzegtermijn voor deze werknemers beperkt tot één maand en bij ziekte geldt een loondoorbetalingsplicht van dertien weken in plaats van maximaal twee jaar. Er zijn nog meer versoepelingen en ook een aantal verplichtingen. Laat u dus goed informeren.

naar boven

4. Verhoging transitievergoeding per 2016

Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat omhoog per 1 januari 2016 van € 75.000 naar € 76.000. De verhoging is bekendgemaakt op dinsdag 29 september 2015. Als werkgever bent u deze vergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest en het maandsalaris.

naar boven

5. Personeelslening eigen woning gewijzigd

Met ingang van 1 januari 2016 worden werknemers met een rentekorting op een personeelslening voor de eigen woning en werknemers zonder rentekorting fiscaal gelijk behandeld. Er ligt een voorstel om per die datum de nihilwaardering voor het rentevoordeel op dergelijke personeelsleningen af te schaffen.

Werkgevers mogen het eigenwoningrentevoordeel ook niet als eindheffingsbestanddeel aanwijzen. In plaats daarvan wordt het rentevoordeel tot het belastbare loon van de werknemer gerekend. De werknemer ontvangt van de werkgever het rentevoordeel als ‘loon in natura’. De werkgever moet hierover loonheffingen berekenen. Het belaste rentevoordeel kan de werknemer vervolgens in aftrek brengen binnen de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer moet hier nog wel mee instemmen.

naar boven

6. Minimale termijn voor WGA-overstap drie jaar

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u overstappen naar UWV dan gaat een minimale terugkeerperiode gelden van drie jaar. Pas daarna is het eigenrisicodragerschap weer mogelijk. Minister Asscher heeft deze maatregel aangekondigd, om de route voor éénjarig WGA-voordeel af te sluiten. Werkgevers die per 1 januari 2016 instromen bij het UWV, kunnen dus pas per 1 januari 2019 opnieuw eigenrisicodrager worden.

naar boven


Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.