1. Kantoornieuws
  2. Top 10 wijzigingen voor 2017
  3. Vergeet btw over privégebruik auto niet aan te geven
  4. Gebruikelijk loon voor dga verhoogd
  5. Kort nieuws & Tips

1. Kantoornieuws

Team
Voor van Oeveren Accountants is 2016 een bijzonder jaar geweest. Corlin van Oeveren is begin 2016 afgestudeerd als Register Valuator. Daniëlle Stijnen RB en Stefan Kooistra zijn ons team komen versterken. 1 februari a.s. start Gertjan Slaman AA RB. Onlangs zijn wij weer goed door de kwaliteitstoetsing van het SRA gekomen.

Nieuwe accountancy
De accountancy verandert snel. Technologische mogelijkheden bieden steeds nieuwe mogelijkheden in de dienstverlening. Van Oeveren Accountants loopt al jaren voorop als het gaat om digitalisering, automatisering en gebruik van de cloud. Eind 2016 zijn stappen gezet voor nog verdere robotisering van de administraties van onze klanten.

Maandelijks wordt output geleverd via online rapportages en analyses, zodat onze klanten altijd op de hoogte zijn van actuele trends en ontwikkelingen.
Bekijk ons voorbeeld dashboard.

Account4Value
Onderscheidend is onze dienstverlening Account4Value. Bij Account4Value draait alles om waarde creatie. Vertrekpunt van Account4Value is een analyse van de huidige waarde, het huidige business model, het verwachte business model over 5 jaar en de benodigde stappen om daar te komen.

Samen met u werken wij uw strategische visie uit in realistische jaarprognoses. Periodiek evalueren wij met u de werkelijke resultaten t.o.v. de prognoses en sturen bij waar nodig. De continue focus op waarde creatie en de invloed van (beleids-)beslissingen hierop leiden tot gegarandeerde rendementsverbeteringen.naar boven


2. Top 10 wijzigingen voor 2017

Het nieuwe jaar is gestart. Bestaande regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom voor u de top 10 van veranderingen per 1 januari 2017 voor de ondernemer, de dga, werkgever en particulier.

Voor ondernemers
1. Overweegt u een nieuwe auto van de zaak te kopen, een auto waarmee u ook privé rijdt, houd dan rekening met de nieuwe bijtellingspercentages. Voortaan zijn er nog maar twee bijtellingscategorieën. Voor alle auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gr/km geldt een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Het bijtellingspercentage van 4% is alleen bestemd voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km (volledig elektrische auto’s).

2. Kleine bedrijven zijn vanaf dit jaar verplicht de jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel. Digitale aanlevering kan met Standard Business Reporting (SBR).

3. Het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) is omlaag gegaan van 58,0% (2016) naar 55,5% (2017). U komt voor de EIA in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat staat vermeld op de Energielijst 2017. Het investeringsbedrag moet meer zijn dan € 2.500 en u moet de investering binnen drie maanden na het aangaan van uw investeringsverplichting aanmelden bij RVO.nl.

4. De innovatiebox in de vennootschapsbelasting is aangepast. Zo dienen alle bedrijven voor toegang tot de innovatiebox te beschikken over een S&O-verklaring.

5. Het aftrekpercentage voor gemengde kosten (zoals kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen) is omhooggegaan van 73,5% (2016) naar 80% (2017). Die verhoging geldt niet voor ondernemers in de vennootschapsbelasting.

Meer nieuws & tips voor ondernemenrs

Voor de dga
6. Het gebruikelijk loon is verhoogd van € 44.000 (2016) naar € 45.000. Bent u dga van een innovatieve startup dan geldt een lagere loonverplichting. Uw loon mag voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

Meer nieuws & tips voor DGA

Voor de werkgever
7. U mag voortaan geen bedragen meer inhouden of verrekenen met het minimumloon. Dit inhoudingsverbod geldt niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering. Onder voorwaarden en met de nodige begrenzingen mag u dergelijke kosten nog wel inhouden op het minimumloon.

8. Met ingang van 1 januari 2017 is er voor werkgevers een nieuwe jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon: het lage-inkomensvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot maximaal € 2.000 per jaar per werknemer.

Meer nieuws & tips voor de werkgever

Voor de particulier
9. De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is komen te vervallen. De begunstigde moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Uiteraard moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

10. Box 3 heeft een ander uiterlijk gekregen. Het vaste forfaitaire rendement van 4% heeft plaatsgemaakt voor drie vermogensschijven en per schijf jaarlijks veranderende forfaitaire rendementspercentages. Het heffingsvrije vermogen is verhoogd naar € 25.000 per persoon. In schema ziet box 3 er als volgt uit:

Vermogensschijf Vermogen na aftrek heffingsvrij vermogen Forfaitair rendementspercentage
1 Minder of gelijk aan €75.000 2,87%
2 Meer dan €75.000 en minder of gelijk aan €975.000 4,60%
3 Meer dan €975.000 5,39%

Meer nieuws & tips voor de particuliernaar boven


3. Vergeet btw over privégebruik auto niet aan te geven

Deze maand dient u uw laatste btw-aangifte over 2016 in. Vergeet in deze aangifte niet een aantal bijzondere posten die eenmaal per jaar voorkomen zoals bijvoorbeeld de btw voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden.

Voor het privégebruik van auto’s van de zaak moet u btw afdragen. Daar staat tegenover dat u door het jaar heen de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet.

Tip:
Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet, dan kunt u niet alle btw aftrekken. U draagt dan echter ook een lager bedrag btw af voor het privégebruik.

Kilometeradministratie
Heeft u een kilometerregistratie bijgehouden dan berekent u de btw over het privégebruik van de auto aan de hand van de kilometerregistratie.

Voorbeeld
Met de auto van de zaak zijn 7500 zakelijke kilometers en 2500 privékilometers gereden. De auto is derhalve 25% voor privé gebruikt. U moet dan in de laatste aangifte van 2016 21% btw aangeven over 25% van de uitgaven die met betrekking tot de auto zijn gedaan.

Let op!
Woonwerkverkeer wordt voor de btw als privé aangemerkt.

Geen kilometeradministratie
Heeft u geen kilometerregistratie bijgehouden dan berekent u de btw volgens een forfait. Standaard bedraagt dit forfait 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief btw en BPM). Is de auto echter, na het jaar van ingebruikname, langer dan 4 jaar in uw onderneming gebruikt, dan bedraagt vanaf dat moment het forfait 1,5%.

Voorbeeld
In december 2011 koopt u een auto. Voor deze auto past u in 2011 en in de vier jaar daarna (derhalve 2012 tot en met 2015) het forfait van 2,7% toe. Vanaf 2016 bedraagt het forfait 1,5%.

Tip:
Heeft u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u vanaf het begin al het forfait van 1,5% toepassen.

Vergoeding privégebruik
Betaalt uw personeel een vergoeding voor het privégebruik van de auto en past u voor het privégebruik van de auto het forfait van 2,7% of 1,5% toe? Dan kunt u hier mee volstaan en hoeft u geen btw te berekenen over de vergoeding die het personeel betaalt.

Let op!
Is de btw die anders berekend zou moeten worden aan de hand van de vergoeding hoger dan de btw die u berekent volgens het forfait van 2,7% of 1,5%? Dan mag u niet het forfait toepassen, maar draagt u in plaats daarvan btw af aan de hand van de vergoeding die het personeel betaalt.

Past u niet het forfait toe, maar berekent u de btw aan de hand van een kilometerregistratie? Dan betaalt u btw over de vergoeding die het personeel betaalt. Alleen als alle kosten die toerekenbaar zijn aan het privégebruik van de auto (inclusief de afschrijvingskosten) hoger zijn, berekent u de btw voor het privégebruik over deze hogere kosten.

Tip:
Overleg voor uw eigen situatie met onze adviseurs.

naar boven


4. Gebruikelijk loon voor dga verhoogd

Het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor de dga en zijn partner bedraagt al enkele jaren € 44.000. Dit bedrag gaat in 2017 omhoog naar € 45.000. Dga’s kunnen het gebruikelijk loon in 2017 onder voorwaarden lager vaststellen dan € 45.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen)
  • € 45.000

Let op!
Om het loon lager dan € 45.000 vast te stellen, moet u aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000. Lukt dat niet dan bedraagt het gebruikelijk loon minimaal € 45.000.

Gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups versoepeld
Vanaf 2017 is een versoepelde gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups in de wet opgenomen. Het belastbaar loon van de dga van een innovatieve startup mag vanaf 2017 namelijk worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. De maatregel geldt voor dga’s van bedrijven met een S&O-verklaring die voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt. Een innovatieve startup kan maximaal 3 jaar gebruik maken van de versoepeling.

Let op!
Ook een innovatieve startup kan gebruik maken van de tegenbewijsregeling. Als u, als innovatieve startup, aannemelijk kan maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het wettelijk minimumloon, dan kan het gebruikelijk loon op dit lagere bedrag worden vastgesteld. Lukt dat niet dan kan het gebruikelijk loon worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

De maatregel geldt in beginsel tot 1 januari 2022, maar kan bij een positieve evaluatie eventueel verlengd worden.

Tip:
Ook als u slechts een deel van 2017 een S&O-verklaring heeft en als starter wordt aangemerkt, kunt u geheel 2017 gebruik maken van de versoepeling.

Is de dga verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan moet de werkgever eerst een de-minimisverklaring invullen en indienen bij RVO.nl. Met de de-minimisverklaring wordt RVO.nl gevraagd te verklaren dat de toepassing van de versoepeling er niet toe leidt dat de door de Europese Commissie ingestelde steundrempels worden overschreden. Pas als uit de melding van RVO.nl blijkt dat het de-minimisplafond niet wordt overschreden, mag de versoepeling van de gebruikelijkloonregeling worden toegepast.naar boven


Nieuws per doelgroep

Bent u op zoek naar informatie die specifiek op uw situatie als ondernemer is toegespitst? Kijk dan in het lijstje hieronder bij uw specifieke interesse.


BV

Bekijk al het nieuws voor BV


DGA

Bekijk al het nieuws voor DGA


Familiebedrijf

Bekijk al het nieuws voor Familiebedrijf


Ondernemer en ZZP-er

Bekijk al het nieuws voor Ondernemer & ZZP-er


Privé

Bekijk al het nieuws voor Privé


Werkgever

Bekijk al het nieuws voor Werkgever


naar boven

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan gerust contact op met ons.

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.