Vanaf 1 juli 2015 kunt u een medewerker pas ontslaan als u een gedegen dossier kunt laten zien. Dossieropbouw kost tijd. Wacht er dus niet mee tot 1 juli 2015 maar ga nu al aan de slag.

Toetsingskader ontslag

Wilt u een disfunctionerende medewerker ontslaan dan geldt er vanaf 1 juli 2015 een streng toetsingskader. Het disfunctioneren mag niet te wijten zijn aan gebrek aan aandacht voor scholing en arbeidsomstandigheden aan uw kant. Daarnaast moet een verbetertraject zijn doorlopen dat ook nog eens op gezette tijden is gemonitord en geëvalueerd. Zo nodig moet de werknemer tijdens dit traject door coaching of scholing zijn ondersteund. Verder moeten in het personeelsdossier schriftelijke verslagen van gevoerde gesprekken en gemaakte afspraken in het kader van het verbetertraject zijn opgenomen.

Ontbinding nieuwe stijl

Wilt u een niet functionerende medewerker ontslaan dan moet u vanaf 1 juli 2015 naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. De kantonrechter moet beoordelen of u alle genoemde processtappen goed hebt doorlopen. Is dat niet het geval dan zal de kantonrechter niet overgaan tot ontbinding. U wordt dan terug naar huis gestuurd om uw huiswerk – oftewel het opbouwen van een steekhoudend dossier – overnieuw te gaan doen.

Vergoeding

Als de rechter de arbeidsovereenkomst met een looptijd van minimaal twee jaar ontbindt, heeft een werknemer als uitgangspunt recht op een transitievergoeding (de kantonrechtersformule wordt per 1 juli 2015 afgeschaft). Dit laatste is niet aan de orde als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werknemer.

Tip:
Maak nu al werk van uw dossieropbouw. Pas als u kunt aantonen dat u alles in het werk hebt gesteld om het functioneren van uw werknemer te verbeteren, kan de kantonrechter vanaf 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst van uw werknemer ontbinden.