Opdrachtgevers voor het vervoeren van goederen over de weg kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onderbetaling van de werknemer. De ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen wordt per 1 januari 2017 uitgebreid met de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg en het doen vervoeren van goederen over de weg (expeditie-overeenkomst). De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel.

Wel voor goederen, niet voor personen

De ketenaansprakelijkheid is beperkt tot het goederenvervoer over de weg. De wet heeft geen betrekking op het personenvervoer. Hiervoor is gekozen omdat de knelpunten in de naleving van de arbeidsvoorwaarden zich momenteel vooral voordoen in het goederenvervoer.

Gecombineerd goederenvervoer

De wet is evenmin van toepassing bij een overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer. Dit is een  overeenkomst waarbij de vervoerder zich bij een en dezelfde overeenkomst tegenover de afzender verbindt dat het vervoer deels over zee, binnenwateren, de weg, spoorwegen, de lucht, pijpleiding dan wel enige andere vervoerstechniek zal geschieden.

Kenmerken beroepsgoederenvervoer

In het beroepsgoederenvervoer geldt dat, evenals in andere sectoren, werknemers in één betaalperiode in verschillende ketens en dus voor verschillende afzenders en opdrachtgevers van expediteurs werkzaam kunnen zijn. Een chauffeur kan bovendien in één rit goederen voor verschillende afzenders en opdrachtgevers vervoeren. Dit maakt de bewijslast voor de werknemer lastig: de chauffeur moet aangeven welke afzender of opdrachtgever aansprakelijk is voor welk deel van het niet ontvangen loon. Meestal zal een werknemer echter het verschuldigde loon kunnen opeisen via de hoofdelijke aansprakelijkheid. Vaak is daarbij sprake van één opdrachtgever.

Ketenaansprakelijkheid beroepsgoederenvervoer

De ketenaansprakelijkheid in het beroepsgoederenvervoer komt op het volgende neer:

  1. De ketenaansprakelijkheid geldt voor de overeenkomst van beroepsgoederenvervoer over de weg als Nederlands recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, zowel bij nationaal als internationaal goederenvervoer over de weg. Van belang is dat er een loonvordering is uit hoofde van de arbeidsovereenkomst.
  2. De ketenaansprakelijkheid geldt ook als buitenlands recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. In dat geval geldt de ketenaansprakelijkheid alleen voor arbeid die in Nederland is verricht.

Als de werknemer minder dan het voor hem geldende loon ontvangt, kan hij in eerste instantie de vervoerder of ondervervoerder (zijn werkgever) aanspreken. Daarnaast kan hij de wederpartij van de werkgever aanspreken.

Tip:
Een beroep op niet-verwijtbaarheid is onder omstandigheden mogelijk voor partijen die werken met overeenkomsten in het beroepsgoederenvervoer.