De aftrekbaarheid van giften in contanten kwam onlangs in opspraak. Wij zetten de regels nog eens op een rij voor u.

Om fiscale aftrek van giften te claimen moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan:
• De instelling die de gift toekomt, moet aan te merken zijn als kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instelling.
• De betaling moet uit vrijgevigheid gedaan zijn, er mag geen tegenprestatie tegenover staan.
• De gift moet aangetoond kunnen worden met schriftelijke bescheiden.

Belastingdienst wijst instellingen aan
Vanaf 1 januari 2008 komen giften alleen nog maar voor aftrek in aanmerking als de instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ‘algemeen nut beogende instelling'(ANBI).

Periodieke giften
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘periodieke giften’ en ‘andere giften’. Periodieke giften zijn giften in de vorm van een vaste en gelijkmatige uitkering. Om deze giften in aftrek te kunnen brengen, moeten ze vastgelegd worden in een notariële akte van schenking met de verplichting gedurende vijf jaren of meer, tenminste jaarlijks te schenken. Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.

Andere giften
Voor de aftrek van andere giften geldt wel een drempel en een maximum:
• De giften moeten in totaal zowel € 60,- als 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van persoonsgebonden aftrek) te boven gaan.
• Er geldt een maximale aftrek van 10% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek).

In verband met de drempel die geldt voor de aftrek van giften, kan het verstandig zijn om eens in de twee jaar een gift te doen. Let hierbij wel op de maximale aftrek.

Tip
Doet u giften in contanten, zorg er dan voor dat er correcte en kwalificerende schriftelijke bescheiden (bijvoorbeeld een kwitantie) aanwezig zijn, zodat u de giften zonder problemen als aftrekpost in aanmerking kunt nemen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Schenk eventueel eens in de twee jaar om boven de drempel uit te komen.