Voor gemengde kosten geldt er zowel voor natuurlijke- als rechtspersonen een aftrekbeperking van € 4.100,- (tarief 2007). Deze beperking is in principe een absoluut bedrag. Als u in de loop van het kalenderjaar een onderneming start, mag u het bedrag niet tijdsevenredig toepassen.

Kosten die zowel een zakelijk als een privé-karakter hebben, worden gemengde kosten genoemd. Hieronder vallen onder andere kosten voor voedsel, drank, genotsmiddelen, maar ook representatiekosten, kosten van congressen, excursies en studiereizen.

Aftrekbeperking per kalenderjaar
Genoemde (bedrijfs)kosten mogen tot een bedrag van € 4.100,- niet worden afgetrokken van de winst. De Staatssecretaris heeft besloten dat het hier gaat om een absolute aftrekbeperking. Met andere woorden, de aftrekbeperking geldt per kalenderjaar. Als u gedurende het kalenderjaar fiscaal ondernemer wordt, moet u nog steeds uitgaan van het absolute bedrag. U mag dus niet de aftrekbeperking naar verhouding verminderen om op die manier uw fiscale winst te verlagen.

Tip: om van hoofdregel af te wijken
De wet biedt u wel de mogelijkheid om van bovenstaande hoofdregel af te wijken. U kunt ervoor kiezen om de gemaakte kosten voor 73,5 % in aftrek te brengen van de fiscale winst. Kortom, 26,5 % van de kosten zijn dan niet aftrekbaar. Deze methode is voordelig zolang uw kosten de grens van € 15.471,70 (€ 4.100/26,5 x 100) niet te boven gaan.

Het bovenstaande geldt ook voor rechtspersonen die onder de wet vennootschapsbelasting vallen. De grens van € 4.100,- wordt daarbij gesteld op 0,4 % van het gezamenlijk bedrag van het door de desbetreffende werknemers in het jaar genoten belastbare loon, indien dit hoger uitvalt.