Maakt u kosten ten behoeve van uw onderneming, dan betekent dit niet altijd dat u deze kosten in aftrek mag brengen. Sommige kosten die u maakt kunnen namelijk ook privé-elementen bevatten.

Kosten die naast het zakelijke element ook een privé-element bevatten, zijn slechts in beperkte mate aftrekbaar. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen een algemene aftrekbeperking en een specifieke aftrekbeperking.

Algemene aftrekbeperking

De volgende kosten mag u tot een bedrag van € 4.300 niet in aftrek brengen:

  • voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak (onder representatie vallen ook relatiegeschenken);
  • congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Voorbeeld

De heer X geeft in 2010 een bedrag van € 5.000 aan representatiekosten uit. De aftrekbeperking geldt dan tot een bedrag van € 4.300. Het meerdere (€ 5.000 – € 4.300 = € 700) mag wel in aftrek worden gebracht van zijn ondernemingswinst.

Als er sprake is van een samenwerkingsverband, zoals bijvoorbeeld een v.o.f. of maatschap, dan moet iedere participant voor zich de volledige aftrekbeperking toepassen.

U kunt er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van de algemene aftrekbeperking, maar voor een beperking die afhankelijk is van de werkelijk gemaakte kosten. De beperking bedraagt dan 26,5% van het totaal van de gemaakte kosten. Bedragen uw kosten minder dan € 16.226, dan is het fiscaal aantrekkelijker om hiervan gebruik te maken.

Specifieke aftrekbeperking

Naast de algemene aftrekbeperkingen kennen we ook de specifieke aftrekbeperkingen. Deze zien alleen op kosten die geacht worden mede te zijn gemaakt ten behoeve van uzelf. De kosten zijn wel aftrekbaar, maar tot een beperkt bedrag. U kunt hierbij onder andere denken aan verhuiskosten, extra huisvestingskosten, met een privévoertuig afgelegde zakelijke kilometers, de kilometers tussen woon- en werkverkeer en lunchritten (aftrekbaar is een bedrag van maximaal € 0,19 per kilometer).

Let op!
Zijn uw werkelijke autokosten lager dan € 0,19 per gereden kilometer, dan mag u toch de zakelijke kilometers tegen € 0,19 ten laste van uw ondernemingswinst brengen.