Nieuwe regels voor ontslag, meer en sneller zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en een stapsgewijze verkorting van de ww-duur. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet werk en zekerheid, waarin al deze hervormingsmaatregelen voor de arbeidsmarkt zijn opgenomen. De wet gaat gefaseerd in. Onderstaand de belangrijkste veranderingen in het kort op een rij.

Wijzigingen per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari aanstaande moet u rekening houden met de volgende wijzigingen:

  • U mag geen proeftijd meer opnemen in tijdelijke contracten van zes maanden of minder.
  • Er geldt een aanzegtermijn van één maand bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer dat automatisch eindigt.
  • Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is alleen nog mogelijk in bijzondere omstandigheden.
  • De uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting in oproepcontracten blijft mogelijk voor de eerste zes maanden van een dienstverband. Deze periode is echter in principe niet meer per cao te verlengen. Dit kan alleen nog bij werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

Wijzigingen per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 gaan de volgende hervormingsmaatregelen in:

  • Werknemers met tijdelijke contracten kunnen al na twee jaar (nu drie jaar) aanspraak maken op een vast contract. Het is nog wel mogelijk om drie tijdelijke contracten aan te bieden. De periode tussen twee contracten om de keten te doorbreken, wordt zes maanden in plaats van drie maanden.
  • Er is nog slechts één ontslagroute en die hangt af van de reden van ontslag. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid lopen standaard via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract om andere redenen gaat via de kantonrechter. Uiteraard blijft het ook mogelijk om samen met een werknemer schriftelijk een beëindigingsovereenkomst te sluiten.
  • De ontslagvergoeding maakt plaats voor een transitievergoeding. Een werknemer die twee jaar of langer bij u heeft gewerkt, heeft – afhankelijk van het aantal jaren dat hij bij u in dienst is geweest – recht op een transitievergoeding van maximaal € 75.000.

Wijzigingen per 1 januari 2016

Tot slot nog een laatste maatregel die vanaf 2016 stapsgewijs gaat gelden:

  • De maximale duur van de ww bij werkloosheid gaat van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje terug van 38 naar 24 maanden. In de cao kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken om de ww-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – zelf te betalen.