Als u gebruik maakt van een modelovereenkomst heeft u zekerheid over de loonheffingen. Die zekerheid geldt alleen als ook daadwerkelijk volgens de overeenkomt wordt gewerkt. De Staatssecretaris geeft in antwoord op Kamervragen aan hoe de Belastingdienst dit gaat beoordelen.

De Belastingdienst zal bij de controles van de modelovereenkomsten beoordelen welke werkzaamheden onder welke omstandigheden worden verricht. Deze controle kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden door een waarneming ter plaatse, maar ook door beoordeling van vastgelegde werkafspraken en andere vastleggingen.

Als de aangetroffen situatie in redelijkheid in overeenstemming is met de modelovereenkomst zal de Belastingdienst geen verder onderzoek verrichten en de controle afronden.

Treft de Belastingdienst evident afwijkingen van de modelovereenkomst aan dan zullen de aangetroffen feiten en omstandigheden beoordeeld worden op de aanwezigheid van een dienstbetrekking.

Let op!
Een kleine incidentele afwijking zal niet tot gevolgen leiden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een opdrachtnemer een stuk gereedschap is vergeten en een dag een stuk gereedschap van de opdrachtgever leent.

Is sprake van een afwijking die zich meer dan incidenteel voordoet dan zal aan de opdrachtgever en opdrachtnemer verzocht worden de afgesloten overeenkomst in overeenstemming te brengen met de feiten en omstandigheden.

Let op!
Heeft de afwijking tot gevolg dat sprake is van een dienstbetrekking dan kan aan de opdrachtgever een correctieverplichting loonheffingen of een naheffingsaanslag worden opgelegd.