Veel (startende) ZZP’ers worden geconfronteerd met een strenge controle door de Belastingdienst bij de aanvraag van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

De Belastingdienst is de aanvragen van de VAR door ZZP’ers zorgvuldig aan het controleren. Dit om de schijnconstructies, waarbij werknemers de status van ondernemer willen verkrijgen, tegen te gaan.

VAR
Voor de beoordeling van het zelfstandig ondernemerschap zijn aspecten als de omvang van de werkzaamheden, het aantal klanten, de gezagsverhouding met de opdrachtgever, de investeringen in kapitaal en het risico dat wordt gelopen van belang. Deze aspecten worden samen gewogen om te beoordelen of sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Door een VAR aan te vragen kunt u vooraf zekerheid krijgen over het feit of uw werkzaamheden zijn aan te merken als: loon uit dienstbetrekking (VAR-loon), resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) of winst uit onderneming (VAR-wuo).

Beschikt u over een VAR-wuo dan hoeft uw opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen te betalen. Hiernaast hebt u als zelfstandige ondernemer recht op ondernemersaftrek, starteraftrek en 10%-winstvrijstelling. Met een VAR-row moet de opdrachtgever zelf beoordelen of er sprake is van een (fictieve-) dienstbetrekking. Komt de opdrachtgever tot de conclusie dat dit niet het geval is dan hoeft hij geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden. Als de Belastingdienst achteraf toch een (fictieve-) dienstbetrekking constateert, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen en premies werknemersverzekeringen afdragen. Met een VAR-row heeft de ZZP’er geen recht op ondernemersaftrek, starteraftrek en 10%-winstvrijstelling.

Controle Belastingdienst
Om een VAR van de Belastingdienst te verkrijgen moet u een ingevuld aanvraagformulier opsturen aan de Belastingdienst. Bij het invullen moet u rekening houden met een aantal strikvragen. De Belastingdienst is namelijk niet snel geneigd een VAR-wuo af te geven. Bent u starter, dan kan het lastig zijn om antwoord te geven op vragen over de hoogte van de winst, de onderworpenheid, de tijd die in de onderneming wordt gestoken en het aantal klanten.

Strikvragen
Ook kunnen vragen onduidelijk zijn, bijvoorbeeld de vraag of ‘de belastingplichtigen gehouden zijn aanwijzingen op te volgen van opdrachtgevers’. U bent misschien geneigd ‘ja’ te antwoorden omdat u hierbij denkt aan het verkrijgen van een opdracht of het halen van een deadline, maar de Belastingdienst kan daaruit een essentieel kenmerk van een arbeidsrelatie (gezagsverhouding) afleiden. Op basis hiervan kan de ZZP’er een VAR-wuo worden ontzegd. Hiernaast krijgen de ZZP’ers steeds vaker te maken met (vaak telefonisch) nadere vragen naar aanleiding van de aanvraag. Meestal komen dergelijke vragen als een complete verrassing, waardoor de ‘ondernemer’ onvoorbereid de ambtenaar te woord moet staan.

Let op!
Houdt u er rekening mee dat uw aanvraag voor een VAR aan een extra strenge controle wordt onderworpen! Wees voorbereid op (strik)vragen van de fiscus!