Nog even en het is weer vakantie. Duizenden studenten en scholieren staan in de startblokken voor een tijdelijk vakantiebaantje. Werkt uw bedrijf met vakantiekrachten? Maak dan gebruik van de zogeheten studenten- en scholierenregeling. Deze kan voor beide partijen namelijk voordelig uitpakken.

Studenten- en scholierenregeling

Als u de studenten- en scholierenregeling toepast, mag u bij het berekenen van de loonheffing gebruik maken van het kalenderkwartaal. Deze langere periode betekent in de praktijk dat u vaak minder of helemaal geen loonheffing hoeft in te houden. De student of scholier houdt daardoor netto meer van zijn loon over. Bovendien krijgt hij dit voordeel direct uitgekeerd bij de uitbetaling van zijn loon en niet als hij pas na afloop van het jaar aangifte doet. Dat scheelt hem dus ook veel extra werk.

Welke voorwaarden gelden er?

De regeling geldt alleen voor de navolgende scholieren en studenten:

  • scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag
  • studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  • studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC)

Tip:
De studenten moeten u verzoeken de regeling toe te passen. Wijs hen erop als ze er niet van op de hoogte zijn. Ze moeten een formulier invullen dat ze kunnen downloaden vanaf de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Wanneer ze zoeken op ‘studenten en scholierenregeling’ is het formulier snel gevonden. U bewaart dit formulier bij de loonadministratie. Buitenlandse studenten moeten u ook een kopie van hun ISIC verstrekken. Ook deze kopie bewaart u bij de loonadministratie.

Werknemersverzekeringen

Scholieren en studenten zijn natuurlijk gewoon verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Met de regeling dient u voor de berekening van de premies uit te gaan van een kwartaal en het kwartaalmaximum.

Let op!
Voor sommige sectoren geldt dat u uit mag gaan van de verlaagde premie. Het moet dan gaan om een arbeidsovereenkomst van maximaal acht aaneengesloten weken. De verlaagde premie geldt alleen voor de sectoren agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca algemeen en schildersbedrijf. Omdat deze premies voor uw rekening komen, levert dit u een voordeel op.

Heeft u vragen over de toepassing van de studenten- en scholierenregeling, neem dan contact met ons op.