Een aantal maatregelen om werknemers met flexibele contracten beter te beschermen gaan niet in per 1 juli aanstaande, maar pas op 1 januari 2015. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd tijdens een debat – afgelopen dinsdag 3 juni – in de Eerste Kamer over de Wet werk en zekerheid. Werkt u veel met tijdelijke contracten dan heeft u dus een half jaar langer de tijd om u voor te bereiden op de nieuwe regels.

Let op!
Op dinsdag 10 juni zal de Eerste Kamer stemmen over de Wet werk en zekerheid. De toezegging van minister Asscher om een aantal maatregelen niet per 1 juli aanstaande in te laten gaan, maar pas een half jaar later, is nog niet in de wet gewijzigd.

Wijzigingen per 1 januari 2015 in tijdelijke contracten

De Wet werk en zekerheid regelt een groot aantal hervormingen voor de arbeidsmarkt. Zo gaan er nieuwe regels gelden voor ontslag, komt er meer en sneller zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en zal de ww stapsgewijs worden verkort.

Een aantal maatregelen om flexwerkers beter te beschermen, zou al ingaan per 1 juli 2014. Omdat de Eerste Kamer nog moet instemmen met de Wet werk en zekerheid is die termijn wel erg kort. Enkele nieuwe regels, zoals de aanzegplicht, de proeftijd en het concurrentiebeding gaan dan ook pas in op 1 januari 2015. Waar moet u zoal rekening mee houden:

  • U mag straks geen proeftijd meer opnemen in tijdelijke contracten van zes maanden of minder. Ook in een aansluitend contract mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
  • Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is alleen nog mogelijk in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld omdat zwaarwichtige bedrijfs-of dienstbelangen een dergelijk beding vereisen. U moet deze zwaarwichtige belangen dan wel schriftelijk motiveren. Zonder motivatie is het concurrentiebeding namelijk niet geldig.
  • Heeft uw werknemer een tijdelijk contract van zes maanden of langer dat automatisch eindigt, houdt dan rekening met een aanzegplicht. Uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst moet u de werknemer schriftelijk informeren of u het arbeidscontract eindigt of voortzet en zo ja, onder welke voorwaarden. De aanzegplicht geldt ook voor opvolgende contracten van zes maanden of langer.

Tip:
Werkt u veel met tijdelijke contracten houdt u dan nu alvast rekening met de nieuwe regels die ingaan op 1 januari 2015.