Een btw-belastingplichtige ondernemer die zijn onverkoopbare of afgeschreven goederen doneert aan bijvoorbeeld de voedselbank, hoeft de in aftrek gebrachte btw in principe niet terug te betalen. Hetzelfde geldt als de ondernemer deze goederen vernietigt. Hebben de goederen nog waarde, dan kan in sommige gevallen echter toch een correctie op de in aftrek gebrachte btw volgen.

Donatie van onverkoopbare of afgeschreven goederen

Een btw-belastingplichtige ondernemer die zijn onverkoopbare of afgeschreven goederen doneert aan bijvoorbeeld de voedselbank, hoeft de in aftrek gebrachte btw in eerste instantie niet terug te betalen. Als de goederen echter nog een waarde hebben, dan kan door de BUA (het Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting) toch een correctie volgen. Dit is echter pas het geval als de donaties aan een bepaalde voedselbank per jaar meer bedragen dan € 227 (exclusief btw). 

Tip!
Onverkoopbare of afschreven goederen zullen over het algemeen niet veel waarde meer hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan voedingsmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is. Worden echter ook nog verkoopbare goederen gedoneerd, dan zal veel sneller de grens van € 227 (exclusief btw) bereikt worden. 

Wordt de grens van € 227 (exclusief btw) per begiftigde overschreden, dan wordt de volledige in aftrek gebrachte btw gecorrigeerd. 

Vernietiging van onverkoopbare of afgeschreven goederen

Een btw-belastingplichtige ondernemer die zijn onverkoopbare of afgeschreven goederen vernietigt, hoeft de in aftrek gebracht btw niet terug te betalen. Hierbij is niet van belang of de goederen nog een waarde hebben. In tegenstelling tot de btw-gevolgen bij donatie van dezelfde goederen, zal bij vernietiging in geen geval een correctie volgen. 

Vragen Tweede Kamer

In de Tweede Kamer zijn tijdens het Wetgevingsoverleg vragen gesteld over de mogelijkheid om btw terug te vorderen van ondernemers die goederen afschrijven of vernietigen. De wens was aanwezig om hergebruik te eisen op straffe van btw-heffing. De staatssecretaris heeft aangegeven heeft de Europese wetgeving een dergelijke eis is de weg staat. 

De vraag of bij donaties van voedsel aan voedselbanken de btw-heffing volledig achterwege kan blijven, is helaas ook ontkennend beantwoord. De correctie bij overschrijding van de grens van € 227 kan door Europese wetgeving niet komen te vervallen.