Bij iedere controle voor de omzetbelasting die de Belastingdienst bij u of uw cliënten instelt, komen de eisen aan de orde waaraan een goede factuur moet voldoen. Niet zelden worden door de controlerende ambtenaar van dienst hierover opmerkingen gemaakt. Wellicht het moment om een (blanco) factuur te nemen en te beoordelen op juistheid en volledigheid.

De eisen waaraan een juiste factuur moet voldoen, staan in artikel 35a van de wet op de omzetbelasting 1968. Deze zijn onder andere:
– Vermelding van de datum van uitreiking van de factuur.
– Eenduidig identificeerbare opeenvolgende nummering (meerdere reeksen zijn daarbij toegestaan).
– BTW-identificatienummers van de leverancier (altijd) en afnemer (bij intracommunautaire transacties en verleggingsregeling).
– NAW-gegevens van u en uw klant/leverancier.
– Een duidelijke omschrijving van de hoeveelheid en de aard va de geleverde goederen en/of diensten.
– Datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden, is voltooid of waarop een vooruitbetaling is gedaan.
– Vergoeding, eenheidsprijs en eventuele verleende kortingen.
– Het belastingbedrag en het (BTW) tarief dat is verschuldigd.

Munteenheid en andere (verplichte) informatie
U mag op uw factuur overigens gebruik maken van wisselende munteenheden, maar de te betalen belasting moet in euro’s worden aangegeven. Voor de wisselkoers van de andere munteenheden maakt u gebruik van een in de zesde richtlijn opgenomen wisselkoersmechanisme. Naast de hiervoor genoemde punten, kan het handig of zelfs verplicht zijn om ook andere informatie op uw factuur op te nemen. U moet denken aan uw handelsnaam, verwijzing naar algemene voorwaarden, (zakelijke) bank- of girorekeningen en uw handelsregisternummer bij de Kamer van Koophandel.

Tip
Controleer of uw factuur nog aan de vereisten voldoet. Twijfelt u hierna nog aan de compleetheid ervan, neem dan contact met ons op.