Over de fiscale beoordeling van de verblijfkostenvergoedingen van de cao zijn met de Belastingdienst afspraken gemaakt die gelden tot 31 december 2021. Door deze afspraken kunt u alle verblijfkostenvergoedingen van artikel 40 en 41 van de cao onbelast vergoeden.

Artikel 40 en 41 van de cao hebben betrekking op de kosten die een chauffeur onderweg maakt. Het gaat hier om maaltijden zoals ontbijt, lunch en diner en overige consumpties. Tevens betreft het ook kleine uitgaven zoals sanitaire voorzieningen en waskosten. Deze in de cao genoemde vergoedingen kunnen onbelast gegeven worden.

Wat als u meer wilt vergoeden

Wilt u als werkgever meer geven, dan is dit meerdere individueel belast bij de werknemer. Dit is alleen anders als het meerdere wordt aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Het meerdere is dan belast tegen 80% eindheffing als dit samen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van de totale fiscale loonsom. Alleen als u binnen deze vrije ruimte van 1,2% blijft, zal het meerdere onbelast kunnen zijn.

Voorbeeld:

U heeft een fiscale loonsom van € 1.000.000. Uw vrije ruimte is dan € 12.000. Verstrekt en vergoedt u in totaal meer dan € 12.000, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing. Stel dat u € 7.000 meer verstrekt waaronder bovenmatige onkostenvergoedingen, betaalt de werkgever € 5.600 eindheffing. De totale kosten komen daardoor op € 24.600 in plaats van € 19.000. Indien dit mogelijk is, kunt u ook het meerdere individueel belasten bij de werknemers. Uw adviseur kan voor u berekenen wat voor u de beste optie is.

Tip:
Ook de cao goederenvervoer Nederland is tot en met 31 december 2016 algemeen verbindend verklaard. Met betrekking tot de in artikel 34 van deze cao genoemde verblijfkostenvergoedingen zijn tevens met de Belastingdienst afspraken gemaakt dat deze onbelast vergoed kunnen worden.

Let op!
De cao voor beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen is tot en met 31 december 2016 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van deze cao.