Op 1 juli 2011 stopt de deeltijd-WW, die aanvankelijk is ingevoerd om tijdelijk bedrijven te helpen die in de problemen waren gekomen door de economische crisis.

Maakt u als werkgever op dit moment gebruik van de deeltijd-WW? Dan moet u per 1 juli weer de nodige aanpassing doorvoeren:

  • U zult per 1 juli uw werknemers die voor de deeltijd-WW in aanmerking komen weer hun volledige uren moeten laten werken.
  • U dient dan vanaf 1 juli ook weer het volledige loon te betalen.

Ontslag

Stel dat u toch nog niet uit de crisis bent en u uw werknemer dus alsnog moet ontslaan na 1 juli; wat voor consequenties heeft dit? Indien u uw werknemers, die onder de deeltijd-WW regeling vallen na afloop van de deeltijd-WW binnen een periode van 13 weken, toch nog ontslaat dan dient u hiervoor een vergoeding aan het UWV te betalen. Indien de deeltijd-WW langer duurde dan 39 weken dan geldt niet de termijn van 13 weken, maar de daadwerkelijke deeltijd-WW termijn gedeeld door drie.

Afspiegelingsbeginsel

Maar hoe zit het als u om bedrijfseconomische redenen meerdere mensen tegelijk wilt ontslaan? U dient in dat geval het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Afspiegeling is een methode om de ontslagvolgorde te bepalen. Bij het afspiegelingsbeginsel moet de leeftijdsopbouw in een organisatie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk zijn. U moet het personeelsbestand per bedrijfsvestiging indelen in één of meer categorieën uitwisselbare functies. Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Vervolgens moet het personeel per categorie worden ingedeeld in de volgende vijf leeftijdsgroepen:

  • 15 tot en met 24 jaar;
  • 25 tot en met 34 jaar;
  • 35 tot en met 44 jaar;
  • 45 tot en met 54 jaar;
  • 55 jaar en ouder.

Per leeftijdscategorie wordt bekeken welke werknemers het laatst in dienst zijn gekomen. Alleen deze personeelsleden komen voor ontslag in aanmerking.

Afwijken van afspiegelingsbeginsel

Tot 1 september 2011 is het mogelijk af te wijken van het afspiegelingsbeginsel, bijvoorbeeld als u werknemers heeft die voor het functioneren van de onderneming van groot belang zijn. U mag dan 10% meer werknemers ontslaan (met een minimum van één) uit de leeftijdsgroepen 15-24 jaar en 55 jaar en ouder. Er moet echter wel sprake zijn van zwaarwegende redenen.

Afwijking van het afspiegelingsbeginsel is toegestaan in de volgende gevallen:

  • op grond van de hardheidsclausule. Alleen uitzendwerkgevers en andere werkgevers die werknemers onder toezicht en leiding van een derde te werk hebben gesteld, kunnen hier een beroep op doen;
  • bij een onmisbare werknemer;
  • indien een voor ontslag voor te dragen werknemer een zwakke arbeidsmarktpositie heeft en dit niet het geval is met de werknemer die vervolgens voor ontslag in aanmerking zou komen.

Let op!
Het afspiegelingsbeginsel geldt per bedrijfsvestiging en niet per onderneming!