De Belastingdienst heeft laten weten bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting 2008 extra aandacht te besteden aan de aftrek van giften. We zetten de regels voor de giftenaftrek voor u op een rij. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om giften af te trekken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘gewone giften’ en ‘periodieke giften’.

Gewone giften
Gewone giften zijn alleen aftrekbaar wanneer ze zijn gedaan aan een instelling die bij de Belastingdienst geregistreerd is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarbij mag de instelling geen tegenprestatie geleverd hebben voor de giften en moet u schriftelijk kunnen aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift of een kwitantie. Op http://www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken/ kunt u controleren of een instelling als ANBI wordt aangemerkt.

Drempelbedrag en maximum
Bij de aftrek van gewone giften moet u rekening houden met een drempelbedrag en een maximum. Alleen wat u méér betaald hebt dan het drempelbedrag, kunt u aftrekken. Het drempelbedrag is 1% (met een minimum van € 60,-) van het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Dit is het zogenoemde drempelinkomen. Ook geldt er een maximum voor de aftrek; u mag niet meer dan 10% van uw drempelinkomen aftrekken. Wanneer u een fiscale partner hebt, kunt u de giften van u beiden bij elkaar optellen. Voor de berekening van het drempelbedrag en de maximale aftrek worden de drempelinkomens van u en uw fiscale partner eveneens bij elkaar opgeteld.

Periodieke giften
Voor periodieke giften geldt geen drempel of een maximaal af te trekken bedrag. Een gift is een aftrekbare periodieke gift als:

 de gift vastgelegd is bij de notaris;
 u de giften regelmatig overmaakt naar een instelling of vereniging en deze bedragen iedere keer ongeveer even hoog zijn;
 de giften uiterlijk eindigen als u overlijdt;
 u de giften minimaal 5 jaar achter elkaar doet; en de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Periodieke giften aan een ANBI zijn altijd aftrekbaar. Een verschil met de gewone giften is echter dat periodieke giften aan een vereniging die geen ANBI is, onder voorwaarden ook aftrekbaar zijn. Daarbij geldt dat de vereniging minimaal 25 leden en volledige rechtsbevoegdheid moet hebben en geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Ook moet de vereniging gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba of een ander land dat door de Belastingdienst is aangewezen.

Let op!

De Belastingdienst gaat bij het controleren van de aangifte inkomstenbelasting 2008 extra aandacht besteden aan de giftenaftrek. Een gewone gift is alleen aftrekbaar als hij gedaan is aan een ANBI. Daarbij geldt een drempel en een maximaal af te trekken bedrag. Voor de aftrek van periodieke giften bestaat geen drempel of maximum en onder voorwaarden is de periodieke gift ook aftrekbaar als hij is gedaan aan een vereniging die geen ANBI is.