Wordt u als erfgenaam geconfronteerd met een onverwachte schuld uit een erfenis, dan kan het zijn dat u deze schuld met uw eigen geld moet betalen. Om u hiertegen beter te beschermen is er deze week een wetsvoorstel ingediend. In de toekomst kunt u de kantonrechter verzoeken om ontheffing van uw plicht om de schuld zelf te betalen. Voorwaarde is wel dat u van tevoren niet op de hoogte was van de schuld.

Het risico van zuiver aanvaarden

Als erfgenaam bent u niet verplicht om een erfenis te accepteren. U heeft drie mogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding verkrijgen de erfgenamen alle goederen en schulden uit de nalatenschap. Bevat een erfenis echter meer schulden dan bezittingen, dan draaien de erfgenamen met hun privévermogen op voor die schulden.

Let op!
Zuiver aanvaarden van een nalatenschap kan met een verklaring, maar kan ook als u bepaalde handelingen verricht, zoals het leeghalen van de woning van de erflater.

Extra bescherming

Een negatieve erfenis kan dus vervelend uitpakken. Al helemaal wanneer u na zuivere aanvaarding te maken krijgt met een onverwachte schuld, die niet meer uit de erfenis kan worden betaald. Tegen deze onverwachte schulden krijgt u straks extra bescherming.

Komt u – na zuivere aanvaarding – tot de ontdekking dat er een onverwachte schuld is, dan kunt u dadelijk binnen drie maanden na deze ontdekking de kantonrechter verzoeken om een gehele of gedeeltelijke ontheffing. Verleent de kantonrechter u volledige ontheffing, dan hoeft u de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover u nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat u nog wel met eigen geld moet betalen.

(On)verwachte schuld

Een verzoek om gehele of gedeeltelijke ontheffing kan alleen als u niets te verwijten valt: u kende de schuld niet en kon er ook niet van op de hoogte zijn. Nu blijken de meeste schulden wel uit de administratie van de erflater. Denk bijvoorbeeld aan hypotheekschulden, debetsaldi van rekeningen-courant, onbetaalde facturen en belastingschulden. Dit zijn dus allemaal geen onverwachte schulden. Alleen in uitzonderingssituaties zal er sprake zijn van een schuld die u niet kon kennen, zoals een te laat gevorderde eigen bijdrage AWBZ of een onverwachte verplichting tot het betalen van een schadevergoeding door de erflater.