De fijnstoftaks zal per 1 januari 2009 komen te vervallen; er komt per deze datum een nieuwe bonusregeling.

Fijnstoftaks
De per 1 april 2008 ingevoerde ‘fijnstoftaks’ is binnenkort verleden tijd. Deze heffing differentieert de BPM (‘aanschafbelasting’) op dieselpersonenauto’s naar de uitstoot van fijnstofdeeltjes per kilometer. Voor dieselauto’s met een uitstoot van meer dan 5 mg per kilometer leidde de maatregel per saldo tot een verhoging van de BPM. Voor dieselauto’s die onder die grens vielen kreeg men een korting op de BPM, oplopend tot € 900. Hof Den Haag achtte de maatregel in strijd met Europees recht. Als gevolg van deze uitspraak mocht de staat met ingang van vier weken na de betekening van het arrest geen uitvoering meer geven aan de fijnstofdifferentiatie.

2008
De fijnstofdifferentiatie zal per 1 januari 2009 komen te vervallen. Voor dieselpersonenauto’s die in 2008 nog worden verkocht blijft de huidige wetgeving van toepassing. Maar op deze auto’s worden de uit de differentiatie voortvloeiende verhogingen niet toegepast. Alleen de BPM-kortingen zullen worden toegepast op de nog in 2008 verkochte dieselpersonenauto’s. De reeds in 2008 geheven fijnstoftaks wordt aan de houders van de dieselpersonenauto’s terugbetaald. Dit zal op initiatief van de Belastingdienst gebeuren. Op de in 2008 verleende BPM-kortingen zal niet worden teruggekomen.

2009
Per 1 januari 2009 zal de fijnstoftaks worden vervangen door een bonusregeling. De bonus houdt een korting op de BPM in voor dieselpersonenauto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 5 mg per kilometer. In 2009 bedraagt deze bonus € 600 en in 2010 € 300. In 2011 zal de bonusregeling vervallen, omdat dan alle nieuwe dieselauto’s aan strengere Europese emissienormen moeten voldoen.

Let op!
De fijnstoftaks vervalt per 1 januari 2009. Mocht u in 2008 fijnstoftaks hebben betaald, dan krijgt u dit op initiatief van de Belastingdienst terug.