Heeft u in 2015 een pand geleverd en daarbij met de koper gekozen voor btw-belaste levering? Controleer dan deze maand of uw koper in 2015 en 2016 aan de voorwaarden heeft voldaan. Vraag uw koper dit uiterlijk op 28 januari 2017 schriftelijk te bevestigen bij u én de Belastingdienst.

Voorwaarden belaste verkoop

De levering van een pand is in beginsel van de btw vrijgesteld. Uitzondering hierop zijn onder meer de levering van een gebouw voor, op, of uiterlijk twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikname en de levering van een bouwterrein. Daarnaast kunnen verkoper en koper samen kiezen voor btw-belaste verkoop. Voorwaarde hierbij is onder meer dat de koper het pand voor tenminste 90% voor btw-belaste prestatie gebruikt.

Let op!
Is de koper een werkgeversorganisatie, makelaar (onroerende zaken), reisbureau, arbodienst, postvervoerder of radio- of televisieorganisatie, dan is een gebruik van ten minste 70% voor btw-belaste prestaties al voldoende.

Niet aan voorwaarden voldaan?

Heeft u bij verkoop van een pand in 2015 samen met uw koper gekozen voor btw-belaste verkoop, dan worden de jaren 2015 en 2016 betrokken in de beoordeling of het pand voor tenminste 90% (of 70%) voor btw-belaste prestaties is gebruikt. Als de koper in 2015 en/of 2016 niet heeft voldaan heeft aan deze voorwaarden, dan wordt de levering van het pand met terugwerkende kracht alsnog een btw-vrijgestelde levering.

Uiterlijk 28 januari 2017

De koper van een pand dat in 2015 geleverd is, waarbij gekozen is voor btw-belaste levering, moet uiterlijk 28 januari 2017 aan de verkoper verklaren of hij het pand in 2015 en 2016 voor ten minste 90% (of 70%) voor belaste prestaties heeft gebruikt. Een afschrift van deze door de hem ondertekende verklaring moet hij ook voor die datum naar de Belastingdienst zenden.

Tip:
Er zijn weinig kopers die van deze verplichting op de hoogte zijn. Vraag daarom zelf aan uw koper om uiterlijk 28 januari 2017 de ondertekende verklaring naar u en de Belastingdienst te zenden.

Gevolgen btw-vrijgestelde levering met terugwerkende kracht

Als de levering van het pand met terugwerkende kracht alsnog een btw-vrijgestelde levering wordt, heeft dit gevolgen voor zowel de verkoper als de koper. Zo kan de verkoper alsnog geconfronteerd worden met het gedeeltelijk terugbetalen van btw die hij destijds bij aankoop van het pand in aftrek heeft gebracht.

Overleg met onze adviseurs over de gevolgen in uw specifieke situatie.