Het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon is uitgesteld tot 1 januari 2017. Er komen namelijk uitzonderingen op dit verbod en wel voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering. Recent zijn meer details bekend gemaakt over die twee uitzonderingen.

Werkgevers mogen ondanks het inhoudingsverbod straks wél huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering inhouden op het minimumloon. Daarvoor gelden de nodige voorwaarden en grenzen.

Voorwaarden

Eén van de voorwaarden is een schriftelijke volmachtverlening. De werkgever mag slechts betalingen voor huisvesting en/of de zorgverzekeringspremie in naam van de werknemer verrichten uit het wettelijk minimumloon, als de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht heeft verleend. Ook gelden er diverse kwaliteitseisen aan de woning die een werkgever voor zijn werknemers regelt. Bovendien zal de werkgever de nodige afschriften en bescheiden moeten bewaren. Hiermee zal hij moeten kunnen aantonen dat de betalingen uit het wettelijk minimumloon terecht en niet te hoog zijn. Denk bijvoorbeeld aan een afschrift van de huurovereenkomst of afschriften van de zorgpolis en de polis van de herverzekering van het eigen risico.

Grens voor huisvestingskosten

Via volmachtverlening mag een werkgever straks maximaal 25% van het wettelijk minimumloon gebruiken voor betaling van de huisvestingskosten van de werknemer. Huisvestingskosten zijn in dit verband de huurprijs van de woonruimte, de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten. Het percentage van 25 is een maximum. Zijn de daadwerkelijke huisvestingskosten lager dan 25% van het wettelijk minimumloon, dan dient de werkgever ook minder te betalen uit het minimumloon. Is 25% juist niet voldoende om de volledige huisvestingskosten te betalen, dan zal de werknemer het resterende deel zelf moeten betalen.

Let op!
Huisvestingskosten van gedetacheerde werknemers die vallen onder de detacheringsrichtlijn en tijdelijk in Nederland arbeid verrichten, kunnen niet via volmacht worden betaald uit het minimumloon.

Grens voor kosten zorgverzekering

Ook voor het betalen van de kosten voor een zorgverzekering uit het wettelijk minimumloon gaat een bovengrens gelden in de vorm van een gemiddelde geraamde premie die verzekerden in een bepaald kalenderjaar betalen voor een zorgverzekering.

De premiebetalingen uit het wettelijk minimumloon die de werkgever via volmachtverlening rechtstreeks voldoet aan de zorgverzekeraar, mogen niet meer bedragen dan deze jaarlijks vast te stellen geraamde nominale premie. Uiteraard mag de werkgever alleen de daadwerkelijke premie voor een zorgverzekering (en de premie ter afdekking van het verplicht eigen risico) voldoen uit het wettelijk minimumloon.

Let op!
De uitzonderingen op het inhoudingsverbod voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering zijn nog niet definitief. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer kunnen zich nog uitspreken over de uitzonderingen en de bijbehorende voorwaarden en grenzen.