In de vennootschapsbelasting kunnen innovatieve bedrijven per 1 januari 2010 via de innovatiebox in een nog lager belastingtarief vallen.

In het Belastingplan 2010 wordt voorgesteld de octrooibox met ingang van 1 januari 2010 te verruimen tot een innovatiebox. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen:
1. de grondslag in de innovatiebox wordt aanzienlijk verruimd. Voortaan vallen alle winsten behaald met immateriële activa onder het lage tarief. In de huidige situatie is het lage tarief alleen mogelijk bij winsten tot € 400.000. Dit maakt de box aantrekkelijk voor software en bedrijfsgeheimen;
2. het tarief voor de vennootschapsbelasting voor immateriële activa wordt verlaagd van 10% naar 5%;
3. verliezen op immateriële activa worden aftrekbaar tegen het reguliere tarief van 25,5% in plaats van het voorgestelde verlaagde tarief van 5%.

Hoe komt een Vpb-plichtig bedrijf in aanmerking voor de innovatiebox?
De Belastingdienst voert de innovatiebox uit. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u namens het bedrijf in de aangifte vennootschapsbelasting verzoeken de innovatiewinsten onder te brengen in de innovatiebox. De innovatiebox geldt, net als de octrooibox, voor:
• immateriële activa waarvoor door de overheid octrooi is verleend;
• immateriële activa waarvoor door SenterNovem een S&O-verklaring is afgegeven (voor de activa is geen octrooi aangevraagd of de activa kwamen niet voor octrooi in aanmerking).

Let op! In de innovatiebox vallen immateriële activa onder het verlaagde tarief, dus ook als u zich bezig houdt met speur- en ontwikkelingswerk, dat niet met een octrooi samenhangt. U dient nog steeds wel een speur-en ontwikkelingswerkverklaring (S&O-verklaring) bij SenterNovem aan te vragen.