Het ministerie van Economische Zaken is gestart met een proef van twee initiatieven voor financieringsfondsen om het eigen vermogen van het mkb te vergroten. De proef moet uitwijzen of het nodig is dat de Staat garant staat bij nieuwe vormen van kredietverschaffing aan het mkb.

Een bekend gegeven in deze economische crisistijden is dat het steeds moeilijker is voor het mkb om financiering van de bank te krijgen voor bijvoorbeeld investeringen en uitbreidingen. Minister Van der Hoeven verstrekt als proef € 500.000 subsidie aan twee private financieringsfondsen (in oprichting). Het is de bedoeling dat de fondsen buiten de banken om leningen gaan verschaffen aan bedrijven. Verder is de verwachting dat het mkb een groter buffervermogen (door bijvoorbeeld het plaatsen van achtergestelde leningen) krijgt waardoor de kredietwaardigheid van deze ondernemingen wordt vergroot. Hierdoor wordt gehoopt dat de banken dan wellicht wel bereid zijn om kredieten te verlenen.

Financieringsfondsen

Het gaat ten eerste om het Fonds voor Midden- en Kleinbedrijf, dat achtergestelde leningen vanaf
€ 100.000 aan bedrijven gaat geven. Het tweede fonds is Kapitaal Plaza, dat een brug wil slaan tussen particuliere en professionele beleggers en kleinere bedrijven met financieringsbehoefte. Dit fonds zal ook verantwoordelijk zijn voor professionele begeleiding bij de beoordeling van de financieringsvraag, documentatie van transacties en desgewenst het beheer van de financiering.

Let op!
Heeft u investerings- of uitbreidingsplannen en heeft u financieringsbehoefte? Wacht dan de komende maanden af waarin het kabinet samen met de banken en beleggers de mogelijkheden voor fondsvorming verder zal uitwerken.