Als een onderneming of een aanmerkelijk belang in een onderneming wordt geschonken, bestaat onder voorwaarden recht op een vrijstelling van schenkbelasting. Ook mag u rekening houden met het feit dat over de reserves in de onderneming nog inkomstenbelasting betaald moet worden. Hoe werkt dit per saldo uit?

Vrijstelling bij bedrijfsopvolging

De vrijstelling is van kracht bij schenking van een onderneming of aanmerkelijk belang. Tot een bedrag van €1.063.479 is de schenking in 2017 volledig vrijgesteld. Is het bedrag van de schenking hoger, dan is van het meerdere 83% vrijgesteld en dus 17% belast.

Voorwaarden

Er gelden wel voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat het bedrijf minstens vijf jaar wordt voortgezet, dan wel de aandelen van het aanmerkelijk belang ten minste vijf jaar in bezit worden gehouden.

Let op!
Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, dan betaalt u alsnog belasting over de hele verkrijging.

Tip:
houd rekening met te betalen inkomstenbelasting. Bij de schenking mag men rekening houden met het feit dat over de reserves van het bedrijf te zijner tijd nog inkomstenbelasting betaald moet worden. Voor aandelen is dit bijvoorbeeld bepaald op 6,25% van de aanmerkelijk belang claim. De rechter heeft onlangs bepaald hoe u deze tegemoetkoming dient toe te passen.

Toepassen naar rato

De toepassing moet naar rato geschieden over het vrijgestelde en het belaste deel van de schenking. De belastingplichtige had de claim volledig toegerekend aan het belaste deel van de verkrijging, maar dit mag dus niet.

Let op!
Doordat de claim deels ook aan het vrijgestelde deel van de schenking moet worden toegerekend, wordt het belaste deel dus groter en is meer schenkbelasting verschuldigd.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel de waarde van een aandelenpakket bedraagt € 3.000.000 en de verkrijgingsprijs is nihil.

De forfaitaire aanmerkelijk belangclaim bedraagt derhalve € 3.000.000 x 6,25% = € 187.500.
De vrijstelling volgens BOR bedraagt dan: (€ 1.063.479 + (83% van € 3.000.000-€ 1.063.479)) = € 2.670.791.

Dit zou betekenen dat de belaste verkrijging voor de schenkbelasting € 3.000.000 -/- € 187.500 -/- € 2.670.791 = € 141.709 bedraagt.

Echter uit het onlangs verschenen arrest volgt dat de latente inkomstenbelastingschuld naar evenredigheid moet worden toegerekend aan het voorwaardelijk vrijgestelde en het niet-vrijgestelde gedeelte van de schenking.

Het deel van de latentie toerekenbaar aan belaste deel: (€ 3.000.000 -/- € 2.670.791)/€ 3.000.000 x 187.500 = € 20.576.
De belaste verkrijging bedraagt derhalve € 3.000.000 -/- € 20.576 -/- € 2.670.791 = € 308.633 (en niet € 141.709).

Heeft u vragen over het berekenen van de vrijstelling inzake bedrijfsvermogen bij schenking, neem dan contact met ons op.