Regelmatig blijkt dat werkgevers de regels rondom de proeftijd niet kennen of verkeerd toepassen. Zo is slechts sprake van een proeftijd indien deze schriftelijk is overeengekomen. Daarnaast is de maximaal toegestane proeftijd afhankelijk van de gesloten arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst met een duur korter dan 2 jaar geldt een maximale toegestane proeftijd van 1 maand. Voor arbeidsovereenkomsten met een duur van tenminste 2 jaar of arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een maximale proeftijd van 2 maanden. Spreekt u een langere proeftijd af dan wettelijk is toegestaan, dan is het gehele beding ongeldig.

Met het gebruik van de opzegtermijn is het ook zaak de regelgeving scherp in de gaten te houden. Zonder specifieke bepalingen in de arbeidsovereenkomst of eventuele CAO geldt de wettelijke opzegtermijn. Voor werknemers is deze 1 maand. Voor werkgevers wordt de opzegtermijn in dit geval bepaald door de lengte van het dienstverband. Afhankelijk van de lengte van het dienstverband loopt de opzegtermijn voor de werkgever op tot 4 maanden. Wordt in de arbeidsovereenkomst afgeweken van de wettelijke opzegtermijn dan dient rekening gehouden te worden met een aantal voorwaarden. De verlenging dient schriftelijk vastgelegd te worden, de opzegtermijn voor de werkgever is tenminste 2 maal de voor de werknemer geldende opzegtermijn en de opzegtermijn voor de werknemer bedraagt maximaal 6 maanden.