Sinds 1 januari 2012 is er het een en ander gewijzigd in de vervaltermijnen van vakantiedagen. Hebben uw werknemers nog wettelijke vakantiedagen over van 2013, dan is dit een aandachtspunt. Zij hebben alleen nog deze maand de tijd om hun dagen op te nemen. Wettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2013 vervallen namelijk op 1 juli 2014.

Vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantie. Wettelijk bedraagt het aantal vakantiedagen per jaar minimaal vier keer het aantal werkdagen per week. Werkt uw werknemer dus fulltime dan heeft hij recht op twintig dagen (4 x 5) per jaar. Naast de wettelijke vakantiedagen, bouwt uw werknemer wellicht nog meer vakantiedagen op. In de arbeidsovereenkomst of in de cao kunnen hierover afspraken staan. Alle vakantiedagen die uw werknemer ontvangt bovenop de wettelijke vakantiedagen, worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Vervaltermijn

Met ingang van 1 januari 2012 is de vervaltermijn van vakantiedagen gewijzigd. Hierdoor moet uw werknemer zijn wettelijke vakantiedagen in principe hebben opgenomen binnen zes maanden na het opbouwjaar. Vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2013, vervallen dus op 1 juli 2014. Is uw werknemer redelijkerwijs echter niet in staat geweest om vakantie op te nemen (bijvoorbeeld door ziekte), dan geldt de termijn van zes maanden niet. Bovendien kunnen in de cao andere afspraken zijn opgenomen of heeft u in de arbeidsovereenkomst een langere vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen afgesproken ten gunste van de werknemer. In ieder geval geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Let op!
De vervaltermijn van een half jaar geldt niet voor bovenwettelijke vakantiedagen. Deze vakantiedagen kennen automatisch een verjaringstermijn van vijf jaar.

Heeft uw werknemer nog resterende vakantiedagen van vóór 1 januari 2012 opgespaard, dan geldt ook voor deze dagen een verjaringstermijn van vijf jaar.

Afkoop van vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden afgekocht. Bovenwettelijke vakantiedagen daarentegen wel. Verandert uw werknemer van baan en kan hij zijn overgebleven vakantiedagen niet opnemen, dan moet u de overblijvende opgebouwde vakantiedagen uitbetalen. Daarnaast bent u verplicht aan de werknemer een verklaring te geven waaruit blijkt voor hoeveel dagen of uren hij nog recht heeft op vakantie.