Per 1 januari 2013 komt er één loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw): het uniforme loonbegrip. Het loonstrookje wordt voor uw werknemers korter en duidelijker en als het goed is gaan uw administratieve lasten volgend jaar omlaag. Het uniforme loonbegrip heeft wel een aantal belangrijke gevolgen voor onder meer de bijtelling privégebruik auto van de zaak, voor opnames uit de levensloopregeling en voor de bijdrage Zvw.

Tip:
Er zijn twee belangrijke uitzonderingen op het uniforme loonbegrip dat volgend jaar ingaat. Ten eerste is eindheffingsloon, bijvoorbeeld voor geschenken in natura, alleen loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Ten tweede is loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals pensioen, geen loon voor de werknemersverzekeringen.

Bijtelling privégebruik auto van de zaak

Door het uniforme loonbegrip is vanaf 1 januari de bijtelling privégebruik auto ook loon voor de werknemersverzekeringen. U moet dus als werkgever ook premies werknemersverzekeringen gaan betalen over de bijtelling. Het maximumpremieloon bedraagt volgend jaar € 50.853 (2012: € 50.064).

Let op!
Verdient uw werknemer met een auto van de zaak minder dan het maximumpremieloon, dan gaan uw werkgeverslasten omhoog omdat de bijtelling straks meetelt.

Bijdrage Zvw

Uw werknemers betalen vanaf 1 januari 2013 geen bijdrage Zvw meer en de door u verplichte vergoeding van deze bijdrage vervalt ook. Daarvoor in de plaats betaalt u als werkgever 7,75% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van uw werknemer tot aan het maximumbijdrageloon van € 50.853. Dit heet de werkgeversheffing Zvw.

De werknemersbijdrage Zvw komt niet helemaal te vervallen. Op dit moment hoeft u voor bepaalde werknemers de bijdrage Zvw niet verplicht te vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan de directeur-grootaandeelhouder die niet verplicht verzekerd is. In dat geval blijft u in 2013 de bijdrage Zvw inhouden op het nettoloon. De bijdrage is 5,65% van het loon tot aan het maximumbijdrageloon van € 50.853.

Levensloopregeling

Ook de inleg en de opname uit de levensloopregeling wordt uniform. Kort gezegd komt het er op neer dat de inleg vanaf 2013 aftrekbaar is voor alle loonheffingen en uw bijdrage geen loon is. Daar staat tegenover dat een opname (of verplichte vrijval) van het levenslooptegoed loon is voor alle loonheffingen, dus ook voor de werknemersverzekeringen. Het maakt daarbij niet uit dat het tegoed al is gespaard in de jaren vóór 2013.

Let op!
Is uw werknemer op 1 januari 2013 61 jaar of ouder dan wordt de opname uit het levenslooptegoed gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. In dat geval is de opname ook in 2013 geen loon voor de werknemersverzekeringen.