De belastingdienst is van plan het aantal loonbelastingcontroles in 2007 op te voeren van 7.000 naar 38.000. Per 1 januari is de loonbelastingverklaring afgeschaft en mogen de noodzakelijke gegevens vormvrij worden vastgelegd. Het belang hiervan blijft echter groot; indien u deze gegevens niet of niet volledig vastlegt, kunt u gestraft worden met het anoniemtarief.

Identiteit
Het is wettelijk geregeld dat u een werknemer die u in dienst neemt vooraf moet identificeren. Dit moet u doen aan de hand van een origineel, geldig identiteitsbewijs. Dit is bijvoorbeeld een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs, een verblijfdocument van de Vreemdelingendienst I t/m IV of een nationaal paspoort of ID-bewijs van een land van de Europese Economische Ruimte. Belangrijk is te weten dat een rijbewijs in dit geval géén geldig identiteitsbewijs is.

Van het identiteitsbewijs moet u een kopie bewaren in uw eigen administratie. Let op dat u alle bladzijden met persoonlijkheidskenmerken kopieert en dat de foto goed herkenbaar is. U bent verplicht de kopie te bewaren tot minimaal 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking met de desbetreffende werknemer is beëindigd.

Schriftelijke verklaring
Doordat de verplichte loonbelastingverklaring per 1 januari 2007 is vervallen, moet een nieuwe weknemer zelf een schriftelijke verklaring bij u indienen voordat hij bij u aan het werk gaat. Hierin moet de werknemer zijn naam en voorletters, adres, postcode en woonplaats, (evt.) land en regio. Geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) opnemen. Deze verklaring moet gedagtekend en ondertekend zijn.

Ook moet een nieuwe werknemer een schriftelijk verzoek bij u indienen voor het toepassen van de loonheffingskorting. Wanneer hij deze loonheffingskorting bij u niet meer wil of mag toepassen, moet hij u dit eveneens schriftelijk verzoeken. Deze verzoeken moeten voorzien zijn van dagtekening en ondertekend zijn.

Goed vastleggen
Ondanks het afschaffen van de loonbelastingverklaring, moet u de noodzakelijke gegevens dus nog steeds tijdig en volledig vastleggen. Er wordt door de Belastingdienst tegenwoordig een zogenoemd ‘zero tolerance’-beleid gevoerd waarbij herstel achteraf niet meer mogelijk is. Om uw gegevens goed te documenteren kunt u gebruik maken van een ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’, welk te downloaden is via de site van de Belastingdienst.

Tip
Controleer goed of u over alle benodigde en juiste gegevens beschikt in uw administratie. Hiermee voorkomt u naheffingen en boetes in geval van controle door de Belastingdienst. Om zeker te weten dat uw loonadministratie juist is, kunt een loonbelastingcheck laten uitvoeren. Neem hiervoor contact met ons op.