Als u een aanslag moet betalen, dan mag de Belastingdienst voortaan niet meer dan drie maanden heffingsrente in rekening brengen.

Voor de heffing van de inkomstenbelasting bent u heffingsrente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf 1 juli van het jaar waarover aangifte is gedaan tot het moment waarop de Belastingdienst een (voorlopige) aanslag oplegt. De Hoge Raad heeft op 25 september 2009 besloten dat de Belastingdienst voortaan niet meer dan drie maanden heffingsrente mag rekenen. Deze periode gaat in op het moment dat u een aangifte of een aanvulling op uw aangifte indient. De beperking van de heffingsrente geldt niet als er sprake is van een correctie door de inspecteur.

Op welke aanslagen is de nieuwe regeling van toepassing?
De beperking van heffingsrente geldt voor de volgende aanslagen:
• Alle aanslagen die de Belastingdienst heeft opgelegd vanaf 25 september 2009.
• Alle aanslagen waartegen u op die datum nog bezwaar kon maken.

Let op!
Controleer uw aanslag! Is het een aanslag die valt binnen de regeling en heeft u meer dan drie maanden heffingsrente betaald, dan wordt het teveel betaalde heffingsbedrag automatisch door de Belastingdienst terugbetaald. U hoeft dus zelf geen bezwaar te maken.