Wanneer de rechtspersoon waarvan u bestuurder bent in de problemen komt bij het betalen van de belasting- en premieschulden, dan is het belangrijk dat u dit op tijd meldt bij de betreffende instanties.

In deze tijden is het niet ondenkbaar dat een rechtspersoon niet in staat is om de verschuldigde belasting (zoals loonbelasting en omzetbelasting) en premies volksverzekeringen (direct) te betalen. In dat geval dient u als bestuurder van de rechtspersoon daarvan melding te maken bij de Belastingdienst. De mededeling moet worden gedaan uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belastingen of premies behoorden te zijn afgedragen of voldaan. Bij betalingsproblemen bij de premies werknemersverzekeringen en bedrijfspensioenpremies moet u hiervan melding maken bij het UWV respectievelijk het bedrijfspensioenfonds.

Aansprakelijkheid bij niet melden
Wanneer er niet op de juiste wijze is voldaan aan de meldingsplicht, bent u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de verschuldigde belasting en premies. Er wordt dan vermoed dat het niet betalen van de belasting- en premieschulden het gevolg is van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. Dit houdt in dat u als bestuurder(s) ervoor moet zorgen dat de schuld alsnog volledig betaald wordt, eventueel zelfs uit uw privévermogen. U kunt als aansprakelijk gestelde bestuurder van de vennootschap dit vermoeden weerleggen, maar dan moet u bewijzen dat het niet uw schuld is dat er geen rechtsgeldige melding van de betalingsproblemen is gedaan en de belastingen en premies niet betaald zijn.

Aansprakelijkheid bij wel melden
Als u een rechtsgeldige melding van de betalingsproblemen doet bij de Belastingdienst, het UWV of het bedrijfspensioenfonds, is het aan de betreffende instantie om te bewijzen dat het niet betalen van de belasting- en premieschulden het gevolg is van uw kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaand aan de melding. De bewijslast ligt in dit geval dus bij de instantie en niet bij u.

Rechtspersonen
De aansprakelijkheid geldt alleen voor bestuurders van de volgende rechtspersonen:
 een vennootschap (BV of NV)
 een vereniging die aangifte vennootschapsbelasting moet doen
 een stichting die aangifte vennootschapsbelasting moet doen
 een buitenlandse rechtspersoon die volledig rechtsbevoegd is en in Nederland aangifte vennootschapsbelasting moet doen
Voor ondernemers die een eenmanszaak, een VOF of een maatschap hebben, is deze aansprakelijkheid niet van toepassing. Zij zijn zelf immers al verantwoordelijk voor het betalen van de belastingen en de premies. De bestuurdersaansprakelijkheid geldt evenmin voor bestuurders van stichtingen of verenigingen die geen commerciële activiteiten ontplooien.

Let op!

Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen, doet u er verstandig aan om problemen bij het betalen van belasting- en premieschulden van de rechtspersoon tijdig en op de juiste wijze aan de Belastingdienst, het UWV en het bedrijfspensioenfonds te melden. Het formulier ‘Melding van betalingsproblemen bij belastingen en premies’ vindt u op www.belastingdienst.nl. Ingeval van meerdere bestuurders, is het voldoende dat één bestuurder de melding maakt. Wellicht kunt u in aanmerking komen voor uitstel van betaling of een betalingsregeling treffen. Ook hiervoor kunt u een formulier downloaden via de website van de Belastingdienst.