Wanneer verschillende inhoudingsplichtigen samenwerken en werknemers switchen van de ene naar de andere inhoudingsplichtige, moet dit normaal gesproken worden behandeld als een nieuw dienstverband. De bestaande dienstbetrekking moet worden beëindigd en alle handelingen voor de nieuwe werknemer moeten opnieuw worden verricht. Zoals het vaststellen van de identiteit. Dit kunt u voorkomen door het aangaan van een SGI: een Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen. Een aanzienlijke lastenverlichting voor alle verbanden waarin inhoudingsplichtigen samenwerken.

De voordelen
Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u eenvoudig een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De inspecteur beslist met een beschikking waarin nadere voorwaarden kunnen staan. Voor een werknemer die binnen de SGI overgaat van de ene naar de andere inhoudingsplichtige geldt dat:
• De nieuwe inhoudingsplichtige niet opnieuw de identiteit van de werknemer hoeft vast te stellen.
• De werknemer de gegevens voor de loonheffingen niet opnieuw hoeft te geven.
• De nieuwe inhoudingsplichtige het jaarloon voor de bijzondere beloningen niet opnieuw hoeft vast te stellen.
• De spaarloonregeling van de werknemer doorloopt.
• De beschikking voor de 30%-regeling geldig blijft bij gelijkblijvende omstandigheden.

Aangifte werknemersverzekeringen
Alle inhoudingsplichtigen binnen de SGI moeten in verband met de premies voor de werknemersverzekeringen apart aangifte doen. Indien de inhoudingsplichtigen de aangiften op hetzelfde moment doen, is het mogelijk dat de SGI de verschuldigde loonbelasting in één bedrag betaalt.

Tip
Maakt u deel uit van een verband of concern waarbij meerdere inhoudingsplichtigen samenwerken, denkt u dan eens na over het aangaan van een SGI. Hiermee kunt u bij werknemerswisselingen binnen de groep de administratieve lasten verminderen.