De sectorpremies voor 2013 zijn bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze premies worden gebruikt voor de financiering van de werkloosheidswet. De hoogte van de sectorpremie is afhankelijk van het werkeloosheidsrisico in de bedrijfs- of beroepssector waarin bedrijf werkzaam is.

Differentiatie

Voor o.a. de volgende sectoren vindt differentiatie plaats op basis van het soort contract (kort of lang) van de werknemers:

Deze sectorpremies zijn inclusief een uniforme opslag van 0,50% voor de verplichte kinderopvang.

Toepassen percentage hoog (kort dienstverband) of laag (lang dienstverband).

Standaard dient het hoge percentage gebruikt te worden. Onder andere in de volgende gevallen mag het lage percentage gebruikt worden.

  • U sluit een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor tenminste één jaar of voor onbepaalde tijd met uw werknemer. In de arbeidsovereenkomst moet de omvang van de arbeid eenduidig zijn vastgelegd. Aan die voorwaarde is overigens niet voldaan bij een oproepcontract waarin de omvang niet is vastgelegd of bij een nul-urencontract (oproep/invalkracht).
  • U sluit een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor maximaal acht aaneengesloten weken in een kalenderjaar met een scholier of student die aan het begin van het kwartaal waarin u de overeenkomst sluit, een wettelijk recht heeft op studiefinanciering of op vergoeding van studiekosten, of wie aan het begin van dat kwartaal recht bestaat op kinderbijslag.
  • U sluit een leer/werkovereenkomst met een mbo-leerling die de beroepspraktijk-vorming van de beroepsbegeleidende leerweg volgt.

Contract voor bepaalde tijd.
Bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst kunt u dus overwegen om een jaarcontract (of langer) af te sluiten om zo het lagere premie percentage toe te kunnen passen.