Op Prinsjesdag is nogmaals bevestigd dat de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2015 definitief wordt ingevoerd. Werkgevers konden al vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling, in plaats van het ‘oude systeem’ van vergoedingen en verstrekkingen. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. De verplichte invoering per 1 januari 2015 betekent dus voor veel werkgevers werk aan de winkel!

Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de werkkostenregeling op een aantal punten wordt aangepast en vereenvoudigd met als doel de huidige bezwaren zoveel mogelijk weg te nemen en de uitvoerbaarheid aanzienlijk te verbeteren.

Let op!
Welke aanpassingen uiteindelijk doorgaan hangt af van wat er de komende maanden in de Tweede en Eerste Kamer wordt beslist.

1. Beperkte introductie van een noodzakelijkheidscriterium

Met het noodzakelijkheidscriterium is een vergoeding of verstrekking geen belastbaar loon als deze noodzakelijk is voor het werk. Bij toepassing van het noodzakelijkheidscriterium hoeft de werkgever geen rekening te houden met een eventueel privévoordeel van de werknemer. Voorlopig kan het noodzakelijkheidscriterium alleen worden toegepast voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur.

Tip:
De ‘zakelijke gebruikseis’ voor de iPad vervalt door het noodzakelijkheidscriterium. Heeft uw werknemer een iPad nodig om zijn werk te doen, dan kunt u deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer.

2. Niet maandelijks maar jaarlijks afrekenen

U hoeft straks nog maar één keer per jaar vast te stellen wat de verschuldigde belasting is in het kader van de werkkostenregeling. Het is dan niet meer nodig om per aangiftetijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden. U geeft de verschuldigde belasting aan en draagt deze af bij aangifte van het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar.

Tip:
Bij een aangiftetijdvak van een maand hoeft u de verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling voor het jaar 2015, pas uiterlijk eind februari 2016 aan te geven en af te dragen.

3. Concernregeling voor samenvoeging van de vrije ruimte

Een concernregeling maakt het mogelijk om de vrije ruimtes binnen één concern samen te voegen. De concernregeling kan alleen worden toegepast als de moedermaatschappij voor minimaal 95% eigenaar is van de dochtermaatschappij(en).

4. Vrijstelling voor branche-eigen producten

De bestaande regeling voor personeelskorting wordt in de werkkostenregeling gecontinueerd in de vorm van een gerichte vrijstelling.

Let op:
Onder de werkkostenregeling is het niet langer mogelijk om het niet-gebruikte deel van de personeelskorting door te schuiven naar volgende kalenderjaren.

5. Gerichte vrijstelling maakt einde aan huidig onderscheid vergoedingen en verstrekkingen

De laatste maatregel is de invoering van een nieuwe gerichte vrijstelling voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Om welke werkplekgerelateerde voorzieningen het gaat is op dit moment nog niet bekend, maar waarschijnlijk betreft het zaken als werkkleding en arbovoorzieningen. Voor deze voorzieningen verdwijnt het huidige onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen.

Let op!
Om de vijf voorgestelde maatregelen budgetneutraal te kunnen dekken, gaat de vrije ruimte vanaf 2015 omlaag van 1,5% naar 1,2%. Dit betekent dat u – naast de gerichte vrijstellingen, het noodzakelijkheidscriterium en de nihilwaarderingen- tot maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon belastingvrij kunt besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.