Dinsdag 20 september is het Prinsjesdag en worden de belastingplannen voor volgend jaar weer bekend gemaakt. De afgelopen maanden zijn al wat tipjes van de sluier opgelicht. Wij verzamelden voor u alvast een aantal te verwachten voorstellen.

Oplossing voor pensioen in eigen beheer

Begin juli is bekendgemaakt dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) de mogelijkheid krijgt om zijn pensioen in eigen beheer fiscaalvriendelijk af te kopen. Het opgebouwde pensioen kan daarbij zonder afrekenen worden afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde, waarna de dga de pensioenverplichting eenmalig fiscaalvriendelijk met een belastingkorting kan afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, kan na afstempelen overstappen naar een spaarvariant. De exacte uitwerking van de afkoop en de spaarvariant wordt in een wetsvoorstel op Prinsjesdag 2016 bekend gemaakt. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2017.

Eenvoudiger btw-teruggaafregeling oninbare vorderingen

In juli is ook aangekondigd dat de btw-teruggaafregeling voor oninbare vorderingen wordt vereenvoudigd. Volgens het voorstel ontstaat straks in ieder geval recht op een btw-teruggaaf als de factuur één jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen. Daarnaast is straks geen apart verzoek meer nodig maar kan de teruggaaf worden aangegeven in de normale btw-aangifte. Het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging wordt op Prinsjesdag 2016 verwacht. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2017.

Extra financiële impuls voor startups en scale-ups

Het kabinet heeft bekendgemaakt in 2017 € 50 miljoen extra uit te trekken voor innovatieve startups en scale-ups. Meer dan de helft van het bedrag gaat naar een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor de dga van een innovatieve startup. Deze kan zichzelf hierdoor in de eerste drie jaar een minimumloon toekennen in plaats van het minimale gebruikelijke loon van € 44.000. Het andere deel wordt beschikbaar gesteld via private investeerders die zich specifiek richten op startups en het mkb. De details worden op Prinsjesdag verwacht.

Extra kinderopvangtoeslag vanaf 2017

Aangekondigd is dat het kabinet € 136 miljoen structureel uittrekt voor het verhogen van de kinderopvangtoeslag. Het voorstel is dat vanaf 2017 ouders minimaal een derde van de kinderopvangkosten vergoed krijgen. Per saldo krijgen de laagste inkomens 94% van de kosten vergoed en de hoogste inkomens 33%. Afhankelijk van onder meer het inkomen en het aantal dagen opvang gaan ouders er volgend jaar tussen enkele tientjes en ruim € 900 op vooruit.

Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling

Een uitspraak van de Hoge Raad is reden voor het kabinet geweest om de bedrijfsopvolgingsregeling  voor de erf- en schenkbelasting vanaf 1 juli 2016 te repareren. Deze regeling komt erop neer dat degene die ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt – onder voorwaarden – (nagenoeg) geen schenk- en erfbelasting hoeft te betalen. Er geldt namelijk een forse vrijstelling. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het mogelijk dat ook een aandelenpakket met een indirect belang kleiner dan 5 procent, in sommige situaties onder de bedrijfsopvolgingsregeling kan vallen. Dit wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016 gerepareerd. Deze reparatie zal op Prinsjesdag in de belastingplannen voor 2017 worden gepresenteerd.

Minder vennootschapsbelasting vanaf 2018

Onlangs is bekend geworden dat het kabinet van het voornemen heeft om de vennootschapsbelasting vanaf 2018 te verlagen. Het is niet duidelijk of de details al op Prinsjesdag bekend worden gemaakt of pas volgende jaar.