De onderhandelaars van het nieuwe kabinet VVD/PvdA presenteerden op 29 oktober jl. het regeerakkoord. Er zijn eerder al veel (fiscale) maatregelen aangekondigd en daar komen nu de nieuwe plannen van het regeerakkoord bij. Voor uw duidelijkheid daarom een kort overzicht van de ambities van het nieuwe kabinet Rutte II. De maatregelen uit het regeerakkoord moeten natuurlijk nog eerst door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Ondernemersfaciliteiten op de schop

In 2015 wil het kabinet de verschillende aftrekposten voor ondernemers samenvoegen in een zogeheten winstbox. Een ondernemer kan dan makkelijker zien hoeveel hij overhoudt van zijn winst. De zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, startersaftrekken en de S&O-aftrek gaan op in deze nieuwe box. Het urencriterium (1225 uur) komt te vervallen. De reden van de nieuwe opzet is dat het kabinet de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers wil verkleinen.

Verder worden de ondernemersfaciliteiten waaraan nu het urencriterium is verbonden, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de meewerkaftrek per 2015 versoberd of afgeschaft. Vanaf 2014 volgen er jaarlijks bezuinigingen op de RDA (Research en Developement-aftrek), de innovatiebox en de WBSO.

Let op!
De kans dat u als ondernemer bezoek krijgt van een belastingcontroleur neemt toe. De Belastingdienst krijgt namelijk een ruimer budget om extra controles uit te voeren bij bedrijven om te onderzoeken of zij wel aan hun fiscale verplichtingen voldoen. Ook de capaciteit voor de belastinginvordering wordt vergroot.

Hypotheekrenteaftrek nog strenger

Eerder was al afgesproken dat vanaf 1 januari 2013 de rente op nieuwe hypotheekfinancieringen alleen nog voor aftrek in aanmerking komt wanneer de lening in maximaal dertig jaar en volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Het recht op hypotheekrenteaftrek bij een aflossingsvrije lening vervalt dus voor deze financieringsvorm.

Het regeerakkoord voegt daar de volgende beperking aan toe: vanaf 2014 wordt het maximumpercentage (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 28 jaar afgebouwd naar het tarief van de derde schijf (38%). Dit gebeurt in stappen van een half procent per jaar. Let op: dit geldt zowel voor bestaande hypotheekleningen als voor nieuwe leningen!

Tip:
Wanneer u na verkoop van uw huis met een restschuld blijft zitten, is het mogelijk om de rente op deze schuld tijdelijk (maximaal vijf jaar) onder voorwaarden af te trekken.

Duurdere zorg, lagere belastingtarieven

De zorgtoeslag verdwijnt vanaf 2014. In plaats daarvan komt er een inkomensafhankelijke zorgpremie. Ook het eigen risico wordt dan inkomensafhankelijk. Dit betekent al met al een forse stijging van de verzekeringskosten voor de hogere inkomens. Dat wordt deels gecompenseerd door een verlaging van de inkomstenbelasting.

Werkgevers en werknemers

De belangrijkste maatregelen voor werkgevers en werknemers zijn:

  • De in het Belastingplan 2013 opgenomen verhoging van de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling van 0,1%, vervalt. Hierdoor komt de forfaitaire ruimte in 2013 uit op 1,5%.
  • De afdrachtvermindering onderwijs verdwijnt en wordt deels omgezet in een subsidieregeling.
  • Pensioenpremieaftrek kan straks alleen nog maar tot een inkomensniveau van € 100.000.
  • Het maximale jaarlijkse opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw wordt verlaagd met 0,4%.
  • De duur van de WW-uitkering wordt vanaf 1 juli 2014 voor nieuwe gevallen beperkt tot maximaal twee jaar.
  • Vanaf 1 juli 2014 komt er één route voor ontslag en die loopt via het UWV, in de vorm van een preventieve toets. De ontslagroute via de kantonrechter vervalt. Een werknemer kan het ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Eventuele ontslagvergoedingen worden beperkt tot een half maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van € 75.000.