Het kabinet heeft voorgesteld om een aftrekbeperking voor overnameholdings in te voeren.

Waarom wil het kabinet een beperking op renteaftrek voor overnameholdings?

De renteaftrekbeperking is bedoeld om een dam op te werpen tegen overnames waarbij de overnameholding te forse schulden aangaat voor de overname en daarmee de belastingheffing van de winst van de overgenomen vennootschap grotendeels of zelfs geheel teniet laat gaan. Deze situatie doet zich voor als de overnameholding vervolgens een fiscale eenheid aangaat met de overgenomen onderneming, waardoor de rentelasten van de overnameholding die samenhangen met de overname verrekend kunnen worden met de winsten van de overgenomen vennootschap.

Hoe ziet de aftrekbeperking voor overnameholdings eruit?

De renteaftrekbeperking voor overnameholdings zorgt ervoor dat u de rentelasten van de overnameholding die samenhangen met de overname binnen de fiscale eenheid niet langer kunt verrekenen met de winsten van de overgenomen vennootschap, maar alleen met ‘eigen’ winsten van de overnameholding. Hierdoor komen de rentelasten van de overname niet meer ten laste van het resultaat van de overgenomen vennootschap. De renteaftrekbeperking geldt zowel voor groepsrente als derderente.

Om de administratieve lasten te beperken en relatief kleine overnames te ontzien, zal voor deze renteaftrekbeperking een drempel van € 500.000 van toepassing zijn waarboven de rente niet aftrekbaar zal zijn. Verder zal de renteaftrekbeperking alleen van toepassing zijn voor zover de
verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen van de fiscale eenheid na de overname een bepaalde verhouding te boven gaat. Het is natuurlijk de bedoeling alleen onevenwichtig gefinancierde overnames tegen te gaan en reële financieringsverhoudingen zoveel mogelijk te ontzien.

Let op!
Het kabinet heeft niet aangegeven dat er een overgangsregeling zal komen.