Verwacht u lage winst voor 2011? Maak gebruik van de zelfstandigenaftrek!

De zelfstandigenaftrek wordt met ingang van 1 januari 2012 omgevormd tot één vast bedrag van € 7.280. De aftrek neemt niet langer af bij oplopende winst. Indexering van de basisaftrek blijft achterwege. Het kabinet wil hiermee het maken van winst belonen en doorgroei stimuleren. Afhankelijk van de hoogte van uw fiscale winst over 2011 kunt u mogelijk nog dit jaar profiteren van de maximale zelfstandigenaftrek van € 9.484.

Hoe? Denk aan het naar voren halen van kosten, bijvoorbeeld door het vervroegen van geplande investeringen. Zo optimaliseert u uw winst en profiteert u dit jaar nog van de hogere zelfstandigenaftrek!

Reserveer uw winst voor de FOR!

Als ondernemer mag u jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert u op de korte termijn een voordeel op. Voor dit jaar kunt u nog 12% van de winst tot een maximum van € 11.882 aan de FOR toevoegen. Vanaf volgend jaar is dit maximaal € 9.382.

Let op!
Voor de maximale zelfstandigenaftrek van € 9.484 mag de winst in 2011 maximaal € 14.045 bedragen. Bij deze winst wordt het maximum van de FOR-toevoeging nog lang niet bereikt. Een lagere winst en daarmee wellicht een hogere zelfstandigenaftrek heeft derhalve een lagere toevoeging aan de FOR tot gevolg.


Heeft u een verliesgevende BV in 2011? Pas dan de verruimde achterwaartse verliesverrekening toe!


Dit jaar kunt u nog éénmaal gebruik maken van de verlengde achterwaartse verliesverrekening. Dit houdt in dat u in de aangifte vennootschapsbelasting 2011 ervoor kunt kiezen het verlies over 2011 te verrekenen met het positieve belastbare bedrag over 2008, 2009 en 2010.

Let wel, voor de jaren 2008 tot en met 2010 kan per jaar niet meer dan € 10 miljoen van het verlies over 2011 worden verrekend! Een eventueel resterend verlies kan voorwaarts verrekend worden met de jaren 2012 tot en met 2017.

Maak gebruik van de regeling willekeurige afschrijving!

Investeringen die u in 2011 als ondernemer doet in nieuwe bedrijfsmiddelen, kunt u willekeurig afschrijven. Dit is een tijdelijke regeling die in 2009 is ingevoerd.

Wat houdt deze regeling in? In het investeringsjaar mag u maximaal 50% afschrijven (indien en voorzover er is (aan)betaald). Het restant mag u afschrijven in één of meer van de volgende jaren. In uw aangifte 2011 kunt u voor het laatst aangeven dat u gebruik maakt van de versnelde (willekeurige) afschrijving. Let wel op dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2014 in gebruik moet zijn genomen. Voorts zijn van de regeling onder meer uitgezonderd: gebouwen, personenauto’s (buiten de categorie 14%-bijtelling), goodwill en voor verhuur bestemde bedrijfsmiddelen (buiten de categorie welke voor korte duur aan opeenvolgende huurders wordt verhuurd).

Let op!
Met ingang van 1 januari 2012 kunt u geen of geen volledig beroep meer doen op de bovenstaande regelingen, dus benut ze dit jaar nog!