Het kabinet heeft plannen om het minimumjeugdloon aan te passen. De wettelijke grens van 23 jaar voor het ingaan van het volwassen minimumloon gaat stapsgewijs omlaag naar 21 jaar. Ook de minimumjeugdloonstaffel wordt aangepast. Deze plannen zijn op donderdag 21 april 2016 bekendgemaakt.

Aanpassingen minimumjeugdloon

Als het aan het kabinet ligt gaan jongeren er de komende jaren op vooruit. Het wettelijk minimumjeugdloon sluit niet meer aan bij de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van werkende jongeren. Momenteel geldt het (volwassen) wettelijk minimumloon pas vanaf 23 jaar, maar dat gaat veranderen. Het kabinet wil de leeftijd waarop het volwassen minimumloon ingaat stapsgewijs verlagen naar 21 jaar. Op termijn verdient een jongere van 21 jaar dan minimaal het minimumloon voor een volwassene in plaats van het minimumjeugdloon.

Ook het minimumjeugdloon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar zal meestijgen. Het kabinet wil namelijk het risico beperken dat werkgevers zich bij het aannemen van jongeren teveel laten leiden door verschillen in loonkosten als gevolg van de verschillende leeftijden.

Compensatie

Verhoging van het minimumjeugdloon is positief voor de inkomenspositie van jongeren, maar kan negatief uitpakken voor hun werkgelegenheid. Daarom komen er compenserende maatregelen voor werkgevers. Zo gaat het verhoogde minimumjeugdloon niet gelden voor de leerwerkplekken in de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo en wil het kabinet werkgevers compenseren voor loonkostenstijgingen veroorzaakt door verhogingen van het minimumjeugdloon.

Stukloon en meerwerk

Naast aanpassingen in het minimumjeugdloon zal ook de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verder worden aangepast. Betaling van minimumloon over ‘meerwerk’ zal worden opgenomen in de wet en de huidige stukloonregeling wordt aangescherpt. Stukloonbetaling is straks nog steeds mogelijk, maar de werkgever moet de werknemer in dat geval wel minimaal het wettelijk minimumloon betalen.

Let op!
Bovengenoemde maatregelen zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aan arbeidsmarktmaatregelen. Er volgt nog een wetsvoorstel voor herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag met meer details.