De scholing van uw werknemers komt niet alleen de efficiëntie en kennis van uw bedrijf ten goede, ook is er voor de werkgever een aanzienlijk fiscaal voordeel

Sinds 2006 is bij een tweetal regelingen een (groter) fiscaal voordeel te behalen. De eerste regeling heeft betrekking op de werkgevers die voormalig werkloze werknemers opleiden tot deze een zogenaamde startkwalificatie hebben. Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden. Het loon van de werknemer mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan het toetsloon in een bepaald loontijdvak. Daarnaast moet u een verklaring van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) hebben dat de werknemer vóór indiensttreding als werkloze te boek stond. Als u aan deze voorwaarden voldoet hoeft u minder loonheffing af te dragen. Door het besluit wordt de afdrachtvermindering per kalenderjaar verhoogd van € 1.500,= naar € 3.000,=.

De tweede regeling is nieuw. U kunt ‘vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen’ ontvangen voor het aanbieden van stages binnen de beroepsopleidende leerweg op MBO 1- of 2- niveau. De afdrachtvermindering bedraagt € 1.200,= per kalenderjaar. Het recht bestaat voor leerlingen die gedurende tenminste 2 maanden een stage volgen in het kader van een beroepsopleiding.

Als deze leerlingen of werknemers bij u in dienst zijn dan kunt u recht hebben op deze (verhoogde) kortingen. Wanneer de opgestuurde aangifte loonbelasting door de afdrachtvermindering negatief blijkt te worden, dan kan de teruggave worden verkregen door een zogenaamde correctie. Dit wordt ook het correctiebericht genoemd. Controleer dit nauwkeurig.

Tip
Controleer of u ook recht heeft op deze verhoogde afdrachtverminderingen!