De regeling willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel die geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen.

Willekeurig afschrijven
De regeling houdt in dat u als ondernemer de mogelijkheid krijgt de in 2009 gedane investeringen in twee jaar af te schrijven. U kunt maximaal 50% in 2009 afschrijven en maximaal 50% in 2010 op de aanschaffingskosten of voortbrengingskosten van nieuwe bedrijfsmiddelen. De maatregel geldt zowel voor IB- als voor VPB-ondernemingen.

Welke bedrijfsmiddelen
De faciliteit is beperkt tot de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen. Op de aanschaffingskosten van bestaande (tweedehands) bedrijfsmiddelen kan niet willekeurig worden afgeschreven. Verder zijn de volgende investeringen uitgesloten:
 gebouwen;
 woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s;
 dieren;
 wegen en paden;
 immateriële activa (bijvoorbeeld software).

Let op: op zeer zuinige personenauto’s kan wel willekeurig worden afgeschreven.

Samenloop
Als u als ondernemer al gebruik maakt van een andere vorm van willekeurige afschrijving (bijvoorbeeld de regeling voor startende ondernemers, milieubedrijfsmiddelen of zeeschepen) dan kunt u kiezen van welke regeling u gebruik wilt maken. Samenloop met de tijdelijke regeling willekeurige afschrijving kan niet.

Voorwaarden
Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra u een investeringsverplichting bent aangegaan of voortbrengingskosten heeft gemaakt. Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan niet hoger zijn dan het bedrag dat voor de investering is betaald of het bedrag van de gemaakte voortbrengingskosten. Het bedrijfsmiddel moet wel voor
1 januari 2012 in gebruik worden genomen. Neemt u het bedrijfsmiddel voor die datum niet voor die datum in gebruik, dan wordt de faciliteit teruggenomen. De grens van 31 december 2011 als uiterste datum van ingebruikname kan op verzoek van de belastingplichtige worden verschoven als dit door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd. Zo’n omstandigheid kan bijvoorbeeld zijn het faillissement van de leverancier van het bedrijfsmiddel. Hiervan is geen sprake als de aard van het bedrijfsmiddel met zich meebrengt dat een lange bestel- of vervaardigingperiode nodig is. Als een bedrijfsmiddel waarop willekeurig is afgeschreven voor 1 januari 2012 van bestemming wijzigt, zodanig dat het bedrijfsmiddel niet meer voldoet aan de voorwaarden, wordt de genoten willekeurige afschrijving ook teruggenomen.

Let op!

Per 1 januari 2009 kunt u gebruik maken van de faciliteit voor willekeurige afschrijving.