Heeft u als ondernemer een belastingaanslag ontvangen, maar kunt u deze door betalingsproblemen niet op tijd betalen, dan kan de Belastingdienst u uitstel van betaling verlenen. In totaal zijn er drie vormen van betalingsuitstel: regulier, bijzonder en kortlopend.

Regulier uitstel

Bij regulier uitstel kunt u voor maximaal één jaar uitstel van betaling krijgen. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend en moet u zekerheid kunnen geven, bijvoorbeeld met een bankgarantie of een hypotheek. Kunt u geen zekerheid geven, dan wijst de Belastingdienst uw schriftelijk verzoek om uitstel van betaling af.

Let op!
Over het uitgestelde bedrag betaalt u wel rente. Hoe langer het uitstel, hoe meer rente u betaalt.

Bijzonder uitstel

In bijzondere omstandigheden kunt u uitstel van betaling krijgen voor een periode langer dan één jaar of kan worden afgeweken van de zekerheidseis. Met een verklaring van een derdedeskundige moet aannemelijk worden gemaakt, dat:

  • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn;
  • de onderneming bedrijfseconomisch gezond is;
  • het aflossingsplan realistisch is.

De Belastingdienst zal ook bij deze vorm van uitstel wel zoveel mogelijk zekerheid verlangen.

Kortlopend uitstel

Tot slot kunt u ook, zonder nader onderzoek, uitstel van betaling krijgen voor maximaal vier maanden. Dit uitstel kunt u ook telefonisch krijgen. Daarbij gelden onder meer de volgende voorwaarden:

  • De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
  • U heeft voor de openstaande belastingschuld geen dwangbevel gekregen.
  • Er is geen sprake van een aangifteverzuim (u heeft altijd tijdig aangifte gedaan) en er is geen onbetaalde vergrijpboete.

Let op!
Heeft u gebruik gemaakt van kortlopend uitstel, dan komt u niet meer in aanmerking voor een andere vorm van uitstel. Houd er ook rekening mee dat de Belastingdienst u rente in rekening brengt.

Een telefonisch verzoek om uitstel van betaling is géén melding betalingsonmacht. Is er sprake van betalingsonmacht, dan moet u dat apart schriftelijk melden bij de Belastingdienst