Komt u door de economische crisis in betalingsproblemen dan kunt u uitstel van betaling voor uw belastingschulden krijgen.

Voorwaarden voor uitstel van betaling
Heeft u als ondernemer betalingsproblemen dan kunt u in aanmerking komen voor maximaal twaalf maanden uitstel van betaling voor uw belastingschulden. De voorwaarden zijn:
1. u moet de lopende verplichtingen nakomen;
2. u moet zekerheid stellen voor de totale omvang van de openstaande schuld. Bij een zekerheidsstelling moet worden gedacht aan een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding. De zekerheid moet gelijk zijn aan het bedrag waarvoor uitstel wordt gevraagd.

Tijdelijke uitstelregeling
Als u niet aan beide voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat u uw lopende verplichtingen voor een bepaalde periode niet tijdig kunt nakomen, dan is er nog een mogelijkheid: u kunt gebruik maken van de tijdelijke uitstelregeling. Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat er soepeler wordt omgegaan met het innen van belastingschulden. U moet hierbij aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. u heeft tijdelijke betalingsproblemen die niet via zakelijke kredietverlening kunnen worden opgelost;
2. uw betalingsproblemen moeten het directe gevolg zijn van de economische crisis.
Had u voor 2009 al betalingsproblemen of hebben de betalingsproblemen een andere oorzaak dan de economische crisis, dan komt u niet in aanmerking voor de tijdelijke regeling;
3. u moet aangeven wanneer de betalingsachterstand waarvoor uitstel wordt aangevraagd uiterlijk is ingelopen. Hierbij moet u inzicht bieden in de getroffen en nog te treffen maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden.

Bij het verzoek tot uitstel van betaling moet u een (derde-)deskundige inschakelen, die een verklaring opstelt waarin staat dat u aan de voorwaarden voldoet. Deze bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming en de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand. Vraag ons om meer informatie.

Let op!
Kunt u door de economische crisis uw belastingschulden niet voldoen, dan kunt u uitstel van betaling krijgen. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de reguliere uitstelregeling, dan kunt u mogelijk wel gebruik maken van de tijdelijke uitstelregeling.