De Belastingdienst gaat de komende tijd in alle belastingregio’s speciale teams inzetten om bezwaarschriften sneller te verwerken.

In beginsel moet de inspecteur binnen 6 weken beslissen op een bezwaarschrift. Deze termijn kan worden verlengd met nog eens 6 weken. Hierbij moet u wel rekening houden dat de termijn voor het nemen van een beslissing niet begint na ontvangst van het bezwaarschrift, maar (pas) na verstrijken van de bezwaartermijn. Dus kort gezegd: na 12 weken na dagtekening van de aanslag waartegen bezwaar wordt gemaakt.

De Belastingdienst probeert met speciale teams te voorkomen dat uw bezwaarschrift niet tijdig wordt verwerkt. Zo zal er vaker telefonisch contact worden opgenomen om onduidelijkheden te bespreken en vragen te beantwoorden. Daarnaast wordt ook de service van de BelastingTelefoon verbeterd doordat diepgaandere vragen over de aangifte inkomstenbelasting en Toeslagen door meer gespecialiseerde medewerkers worden beantwoord.

Let op!
Heeft de fiscus niet binnen de wettelijke beslistermijn gereageerd op uw bezwaarschriften, dan kunt u na het verstrijken van die termijn aanspraak maken op uitbetaling van een dwangsom. U heeft alleen recht op een dwangsom voor ten hoogste 42 dagen. Daarbij geldt voor de eerste 14 dagen een dwangsom van € 20, voor de twee weken daarna € 30 en € 40 voor de resterende dagen. Dit betekent dus dat de dwangsom kan oplopen tot maximaal € 1.260.