De Minister van Financiën heeft antwoorden gegeven op een aantal kamervragen over de controle van een VAR-aanvraag. Hieruit blijkt dat er geen controle wordt toegepast op de feiten en omstandigheden uit de aanvraag. Als echter achteraf bij een reguliere loonbelastingcontrole blijkt dat deze gegevens niet kloppen dan wordt de VAR-verklaring ongeldig verklaard. U kunt dus met de afgifte van een VAR-verklaring niet vertrouwen op de geldigheid ervan. U draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

Automatische verlenging
Mocht u in de drie voorafgaande jaren voor steeds dezelfde werkzaamheden onder overeenkomstige condities eenzelfde VAR-verklaring hebben ontvangen, dan gaat de Belastingdienst er bij de automatische verlenging vanuit dat de opgegeven feiten en omstandigheden uit de eerdere VAR-aanvragen ongewijzigd voortduren in het komende kalenderjaar. U krijgt dan ook automatisch een nieuwe VAR-verklaring. Mocht ook hier achteraf bij een eventuele controle blijken dat de door u gepresenteerde voorstelling van zaken niet overeenkomt met de feitelijke omstandigheden dan heeft het gevolgen voor de geldigheid van uw VAR-verklaring.

Aansprakelijkheid
Een bijkomend gevolg van een VAR-verklaring waarbij bewust onjuiste gegevens zijn verstrekt, is de toepassing van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. Een opdrachtgever die namelijk een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer die ten onrechte over een VAR-verklaring beschikt kan geconfronteerd worden met de inleners- en ketenaansprakelijkheid. De Minister van Financiën vindt dat de opdrachtgever te goeder trouw hier niet de dupe van mag worden. De regels worden dus zodanig aangepast dat opdrachtgevers die te goeder trouw zijn afgegaan op onjuiste VAR-verklaringen niet aansprakelijk zullen worden gesteld op grond van de inleners- of ketenaansprakelijkheid.

Let op!
Geef wijzigingen tijdig door! Van een wijziging van omstandigheden is sprake zodra de feitelijke of te verwachten omstandigheden sterk en structureel afwijken van de door u gepresenteerde omstandigheden.