Werkt uw kind mee in uw onderneming dan geldt onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet: ‘de regeling voor meewerkende kinderen’. Het voordeel van de regeling is een vermindering van de administratieve lasten.

Voorwaarden
De regeling mag de werkgever onder de volgende voorwaarden toepassen:
– Het kind werkt mee in uw onderneming (tenzij de onderneming mede voor rekening van uw kind wordt gedreven).
– Het kind behoort tot uw huishouden
– Het kind is 15 jaar of ouder.
– Het kind is niet verzekerd voor een andere sociale verzekering dan een volksverzekering en de Zvw.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan moet u als werkgever van uw meewerkende kind bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor de toepassing van de regeling. Dit kan worden gedaan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’. Dit formulier is te downloaden via de site van de Belastingdienst. Let op: vóór de eerste uitbetaling van het loon moeten wel naam, adres en Burgerservicenummer (hierna: BSN) van uw meewerkende kind in de administratie zijn opgenomen. Verder moet u gebruik maken van een afzonderlijk loonheffingennummer voor uw meewerkende kind. Hebt u al een apart loonheffingennummer voor een meewerkend kind, dan kunt u hiermee ook voor uw andere meewerkende kinderen aangifte doen. U kunt het loonheffingennummer aanvragen met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’. Verder moet u de specificatie van de verschillende loonbestanddelen van het loon bij de loonadministratie bewaren en moet u altijd de loonheffingskorting toepassen.

Vereenvoudigde regeling
De voordelen van de regeling zijn:
– U moet eenmaal per jaar aangifte loonheffingen doen.
– U hoeft voor uw kind geen eerstedagsmelding te doen.
– U hoeft geen loonstaten in te vullen.
– Uw kind hoeft zijn naam, geboortedatum, BSN, adres en woonplaats niet schriftelijk, gedagtekend en ondertekend aan u te verstrekken.
– U houdt de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw één keer per jaar in op de eerste werkdag van het volgende kalenderjaar.

Let op!
Vóór 1 februari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin het loon is verstrekt, moet u als werkgever aangifte doen en de ingehouden loonheffingen afdragen. Voorheen werd door de staatssecretaris uitstel verleend en kon er tot 1 maart van het volgende kalenderjaar aangifte worden gedaan. Voor de aangifte over 2008 geldt een overgangsregeling. Vóór 1 maart 2009 moet de aangifte over 2008 zijn gedaan en moeten de loonheffingen binnen zijn bij de Belastingdienst.