De innovatiebox in de vennootschapsbelasting is met ingang van dit jaar vereenvoudigd. Bedrijven die de innovatiebox kunnen toepassen, mogen voortaan ook kiezen voor een forfaitaire regeling wat inhoudt dat zij 25% van hun winst kunnen aanmerken als voordeel voor de innovatiebox.

Innovatiebox

De innovatiebox geldt vanaf 1 januari 2010 en is van toepassing op voordelen (winsten) uit immateriële activa waarvoor u een octrooi of buitenlands patent heeft gekregen of die zijn voortgekomen uit zogenoemde WBSO-projecten (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) waarvoor u een S&O-verklaring hebt gekregen.

Forfaitaire regeling

Met de introductie van een forfaitaire regeling mogen bedrijven die winst behalen met innovatieve activiteiten een kwart van hun winst plaatsen in de innovatiebox. In deze box geldt op verzoek een effectieve heffing van 5%. De forfaitaire regeling kent een maximum van € 25.000. Uw fiscale voordeel is dan ook maximaal € 4.000 bij een vennootschapsbelastingtarief van 20%.

Op de oude manier moesten bedrijven zelf via ingewikkelde berekeningen bepalen hoeveel van hun winst onder innovatieactiviteiten valt. Deze reguliere regeling is overigens nog steeds mogelijk en kan aantrekkelijk zijn als u denkt meer dan 25% winst te maken met innovatie. Dat betekent wel dat u het werkelijke voordeel uit het immateriële activum moet bepalen aan de hand van een boxdrempel.