In het jaar 2009 is een crisismaatregel ingevoerd waarbij u als directeur-grootaandeelhouder een lagere gebruikelijk loon in aanmerking mocht nemen als er sprake was van een omzetdaling. Deze regeling werd ingevoerd voor de jaren 2009 en 2010.

Bent u een aanmerkelijkbelanghouder en verricht u werkzaamheden voor uw BV, dan moet u hiervoor een minimale beloning genieten, het zogenoemde gebruikelijk loon. Hierbij wordt er gekeken naar uw opleiding en de aard en omvang van uw werkzaamheden. Het gebruikelijk loon moet tenminste gelijk zijn aan € 41.000. Als u van een lager loon wilt uitgaan, dan moet u bewijzen dat dit lagere loon gebruikelijk is.

Voorbeeld

De heer X bezit 100% van de aandelen in zijn BV. Het gebruikelijk loon bedraagt ten minste € 41.000. Als er bij de BV een andere werknemer in dienst is die € 64.000 verdient, wordt uw loon eveneens op € 64.000 gesteld. Een uitzondering wordt gemaakt voor de situatie dat de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikt en dat hij daarom de hoge arbeidsbeloning ontvangt.

Tijdelijk goedkeurende regeling

In 2009 is een crisismaatregel ingevoerd waarbij het gebruikelijk loon in 2009 en 2010 volgens onderstaande formule verlaagd mag worden ten opzichte van 2008:

  • Gebruikelijk loon 2009 = A x B/C
  • Gebruikelijk loon 2010 = A x D/C
  • A = het gebruikelijk loon over 2008
  • B = de omzet (exclusief BTW) over het eerste kalenderhalfjaar van 2009
  • C = de omzet (exclusief BTW) over het eerste kalenderhalfjaar van 2008
  • D = de omzet (exclusief BTW) over het eerste kalenderhalfjaar van 2010

Let op!
U mag de tijdelijke regeling voor het laatst nog in uw aangifte 2010 opnemen. In 2011 komt de regeling te vervallen!